Statistik från Skatteförvaltningen: Statistik över personkundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter samt skattetagarnas andelar per områden, skatteåret 2014

Statistik över personkundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter samt skattetagarnas andelar i hela landet, per landskap och kommun för skatteåret 2014.

Inkomstskatt

Det togs ut sammanlagt 29,9 miljarder euro i inkomstskatter av personkunder under skatteåret 2014 vilket var 1,1 miljarder euro (+3,8 %) mer än skatteåret 2013. Sammanlagt 4,5 miljoner personer betalade inkomstskatt.

Både beloppet av förvärvsinkomst- och kapitalinkomstskatter ökade ordentligt.

Personkundernas inkomstskatter skatteåret 2014:

  • Förvärvsinkomstskatt* 26,9 miljarder, årlig ändring +0,8 miljarder (+3,1 %)
  • Kapitalinkomstskatt 2,5 miljarder, årlig ändring +0,3 miljarder (+12,3 %)
  • Rundradioskatt 500 miljoner, årlig ändring +13 miljoner (+2,7 %)

* Inkluderar också statens inkomstskatt på förvärvinkomster, kommunlaskatten, kyrkoskatten och sjukförsäkringspremierna


Kuva1_Inkomstskatter som påförts personkunder

Beloppet på skatter på förvärvsinkomster växte snabbare än beloppet på själva förvärvsinkomsterna vilket berodde på att beskattningen skärptes: i synnerhet p.g.a. att den genomsnittliga kommunalskatteprocenten steg med 0,35 procentenheter.

Bakom ökningen i beloppet på kapitalinkomstskatter ligger inte bara ökningen i kapitalinkomster utan också skärpningar i skattegrunderna. Närmare uppgifter om hur de olika inkomstslagen har utvecklats fås senare.

Statistiska tabeller:

Skatteåterbäringar och kvarskatter

När beskattningen färdigställdes skulle skatteåterbäringar dvs. förskottsåterbäringar betalas till 3,5 miljoner personer (+1,4 %) för sammanlagt 2,3 miljarder euro (+2,5 %). Den genomsnittliga återbäringen är 660 euro (+1,0 %). Kvittningar på grund av obetalda skatter och utmätningarna som utsökningsmyndigheten har gjort har inte dragits av från återbäringsbeloppen. Dessa belopp klarnar under november.

792 tusen kunder (+1,7 %) ska betala sammanlagt 1,1 miljarder euro i kvarskatt (+2,0 %). Den genomsnittliga kvarskatten är 1 428 euro (+0,3 %).

 
Kuva2_Personkundernas skatteåterbäringar och skarskatter

Statistiska tabeller:

Skattetagarnas andelar av inkomstskatter

Skatteförvaltningen redovisar inkomstskatterna som tagits ut av personkunderna till staten, kommunerna, Folkpensionsanstalten och församlingarna. Kapitalinkomstskatten och Yle-skatten redovisas enbart till staten, medan förvärvsinkomstskatterna fördelas mellan alla skattetagare.

Av personkundernas inkomstskatter under skatteåret 2014 är             

  • statens andel 8,7 miljarder, årlig förändring +319 miljoner (+3,8 %)
  • den kommunala andelen 18,3 miljarder, årlig förändring +649 miljoner (+3,7 %)
  • Folkpensionsanstaltens andel 2,0 miljarder, årlig förändring +127 miljoner (+6,9 %)
  • församlingarnas andel 926 miljoner, årlig förändring +10 miljoner (+1,1 %).

 
Kuva3_Skattetagarnas andelar av inkomstskatter som påförts personkunder

Kommunerna får den största delen av personkundernas inkomstskatter: deras andel för skatteåret 2014 var drygt 61 procent. Beloppet på sjukförsäkringspremier som redovisas till Folkpensionsanstalten steg dock mest. Orsaken till det var den förhöjda sjukvårdspremien och i synnerhet dagpenningspremien.

Även andelarna som redovisas till staten, kommuner och församlingar ökade, dock inte lika fort som Folkpensionsanstaltens andel. Redovisningarna till kommuner och församlingar ökade på grund av att förvärvsinkomsterna växte och att de genomsnittliga kommunalskattesatserna och kyrkoskattesatserna höjdes. Tillväxten av det sammanlagda beloppet av kommunalskatt dämpades samtidigt p.g.a. att grundavdraget höjdes. Den lägre tillväxtprocenten för kyrkoskatt beror på att församlingarnas medlemsantal sjönk något.