Statistik från Skatteförvaltningen: Siffror om hushållsavdraget samt årliga ändringar

År 2013

Antal kunder som begärt avdraget Avdraget i euro Genomsnittligt avdrag
389 767 antal 330 520 964 euro 848 euro
(+ 5 %) (+ 8 %) (+ 3,9 %)

Av det sammanlagda avdragsbeloppet återstod 100 177 069 (+ 11 %)  oavdraget, eftersom hushållsavdragsbeloppet hos en del av de skattskyldiga överskred den skattskyldiges och dennes makes sammanlagda skattebelopp. Beloppet som drogs av från skatterna uppgick därmed till 325 305 087 euro.

De flesta avdragen gällde underhåll och ombyggnad av bostäder (77,4 %), medan 17,2 % av de sammanräknade kostnaderna gällde hushållsarbete och 3,3 % vård och omsorg.

Hushåll

Skattegrunder som gäller hushållsavsdraget 2011–2015

Hushållsavdraget är ett individuellt avdrag.  Makarnas sammanlagda avdrag för t.ex. 2015 kan utgöra 4 800 euro. Också självrisken på 100 euro beviljas separat för båda makarna.

Hushållsavdraget får göras även för tjänster som köpts i gåva om tjänsten utförs t.ex. i en bostad eller fritidsbostad av den skattskyldiges, dennes makes eller bortkomne makes föräldrar. Också en sambo kan få hushållsavdrag om hen bor i bostaden och har betalat kostnader som omfattas av avdraget. Sambon behöver inte ha äganderätt till bostaden. Med makar avses här endast personer som betraktas som makar vid beskattningen.

Sådana immateriella julklappar eller gåvor på bemärkelsedagar kan vara till exempel:

 • fönsterputsning, liten renovering (gammal bostad), städning, mätning, köp och syarbete av gardiner i kundens hem, krattning eller snöskottning

Om tjänsten getts i gåva ska man ha ett kvitto med den personens namn som slutligen betalar tjänsten och ansöker om avdrag.

År 2015

Hushållsavdraget för 2015 kan göras enligt samma grunder som för 2014.

År 2014

Hushållsavdraget för 2014

 • Avdragets maximibelopp är 2 400 euro per år
 • På grund av att avdraget är individuellt kan makar sammanlagt få ett avdrag på 4 800 euro.
 • Summan som dras av kan bestå av enbart hushålls- eller renoveringsarbeten eller datatekniska arbeten eller av alla dessa.
 • Som hushållsavdrag kan man för 2014 dra av 15 procent av betalda löner och lönebikostnader eller 45 procent av arbetsersättningar som betalats till en förskottsuppbördsregistrerad företagare eller förskottsuppbördsregistrerat företag.
 • Avdraget har en årlig självriskandel på 100 euro.

Ändringar som trädde i kraft 2013

Hushållsavdraget för 2013

 • Avdragets maximibelopp är 2 000 euro per år.
 • Från ingången av 2013 får en skattskyldig som har beskattningsbar inkomst i Finland, under vissa förutsättningar, i den finska beskattningen dra av en del av de belopp som hen har betalat för arbete som utförts i hushållet också om detta arbete har utförts i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
 • Den skattskyldige ska då påvisa att betalningsmottagaren inte har gjort sig skyldig till väsentliga försummelser i samband med betalning eller deklaration av skatter eller i bokföringen.
 • Den skattskyldige kan lämna en sådan utredning med intyg som ges av skattemyndigheten i staten i fråga. Man kan påvisa uppfyllda villkor till avdrag också så att den som fått ersättning för arbete är införd i staten i fråga i ett register som motsvarar det finska förskottsuppbördsregistret. Ett register i en annan stat kan anses motsvara Finlands förskottsuppbördsregister, om villkoren för införande i och avregistrering från registret i fråga i huvudsak är desamma som i Finland.
 • Ändringen som trädde i kraft i början av 2013 tillämpas retroaktivt så att den skattskyldige ska ha rätt till hushållsavdrag för arbete som utförts 1.1.2007 eller senare i en annan ESS-stat om de övriga villkoren för avdraget uppfylls. En retroaktiv tillämpning av bestämmelsen förutsätter dock att den skattskyldige begär om omprövning inom de sedvanliga fristerna för omprövningsbegäran. Exempelvis en begäran om omprövning som gäller skatteåret 2007 ska lämnas in inom år 2013
 • I lagen tillades dessutom att hushållsavdrag inte beviljas i det fall att stöd enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice har erhållits för samma arbetsprestation.

Skatteåret 2012

Hushållsavdraget för 2012

 • År 2012 var maximibeloppet för hushållsavdraget 2 000 euro På grund av att avdraget är individuellt kan makar sammanlagt få ett avdrag på 4 000 euro.
 • Avdrag beviljas endast för arbetets andel, inte för resekostnader eller material.  Avdragets maximibelopp och självrisk är samma oberoende av om man köpt tjänsten hos ett företag eller anställt en arbetstagare för arbetet.
 • År 2012 beräknas hushållsavdraget olika beroende på om arbetet betalats som lön till en arbetstagare eller som ersättning till ett företag på basis av en faktura. Om arbetet har köpts hos ett förskottsuppbördsregistrerat företag får man dra av 45 % av den momspliktiga arbetsersättningen. För personer i anställningsförhållande får man dra av 15 % av den utbetalda lönen samt arbetsgivarens bikostnader som anknöt till lönen.
 • Avdragets självrisk är 100 euro per år. Den ersättning för arbete som betalas till ett företag ska överskrida 223 euro (2011 euro år 167) för att nå över självriskandelen. Om båda makarna ansöker om hushållsavdrag, dras självriskandelen av separat från respektive makes andel.
 • Hushållsavdraget beviljas för det år då arbetsersättningen, lönen eller lönebikostnaderna betalats. Om exempelvis en lön och dess bikostnader betalas under olika år, fördelas också avdraget på två år.

Skatteåret 2011

Hushållsavdraget för 2011

 • År 2011 var maximibeloppet för hushållsavdraget 3 000 euro
 • De andra grunderna har inte ändrats från fjolåret.
 • Avdragsrätten är 60 % av den momspliktiga arbetsersättningen. För personer i anställningsförhållande får man dra av 30 % av den utbetalda lönen samt arbetsgivarens bikostnader som anknöt till lönen, om arbetet köpts från ett förskottsuppbördsregistrerat företag.

År 2012

Stycken Avdrag i euro Genomsnittligt avdrag
370 332 st 306 679 496 euro 828 euro
(-8 %) (-37 %) (-7,7 %)

Av det sammanlagda avdragsbeloppet återstod 4 483 287 euro (–49 %) oavdraget, eftersom hushållsavdragsbeloppet hos en del av de skattskyldiga överskred den skattskyldiges och dennes makes sammanlagda skattebelopp. Beloppet som drogs av från skatterna uppgick därmed till 302 196 209 euro.

De flesta avdragen gällde underhåll och ombyggnad av bostäder (77 %), medan 17,8 % av de sammanräknade kostnaderna gällde hushållsarbete och 3,3 % vård och omsorg.

hushåll

År 2011

År 2011 förblev avdragets innehåll oförändrad jämfört med år 2010.

Stycken Avdrag i euro Genomsnittligt avdrag
404 074 st 485 242 999 euro 1 179 euro
(+8 %) (+16,6 %) (+ 8,2 %)


Från avdragets maximibelopp återstod 8 806 609 euro som inte kunde dras av, eftersom hos en del av skattskyldiga situationen var sådan att beloppet av hushållsavdrag överskred det sammanlagda beloppet av skatter den skattskyldige och dennes make har betalat. Beloppet som drogs av från skatterna steg upp till 476 436 391 euro.

Ca 80,4 % av de sammanlagda avdragsberättigande kostnaderna hänförde sig till underhåll och renovering av bostad. Ca 3 % av det sammanlagda kostnadsbeloppet hänförde sig till omsorgs- och vårdarbete och 16,6 % till hushållsarbete.

År 2010

År 2010 förblev avdragets innehåll oförändrad jämfört med år 2009.

Stycken Avdrag i euro Genomsnittligt avdrag
374 393 st 416 146 017 1 090 euro
(+ 2,4 %) (+ 4,6 %) (+ 2,1 %)


Från avdragets maximibelopp återstod 8 022 206 euro som inte kunde dras av, eftersom hos en del av skattskyldiga situationen var sådan att beloppet av hushållsavdrag överskred det sammanlagda beloppet av skatter den skattskyldige och dennes make har betalat. Beloppet som drogs av från skatterna steg upp till 408 133 811 euro.

Ca 79,3 % av de sammanlagda avdragsberättigande kostnaderna hänförde sig till underhåll och renovering av bostad. Ca 3,3 % av det sammanlagda kostnadsbeloppet hänförde sig till omsorgs- och vårdarbete och 17,4 % till hushållsarbete.

År 2009

Vid ingången av 2009 steg maximibeloppet av hushållsavdraget till 3 000 euro. Maximibeloppet gäller även arbete som innebär underhåll och ombyggnad av en bostad eller fritidsbostad.  Dessutom utvidgades hushållsavdragets tillämpningsområde till installation, underhåll och handledning i fråga om apparatur som hänför sig till data- och informationsteknik.

Stycken Avdrag i euro Genomsnittligt avdrag
365 584 st 397 704 029 1 068 euro
(+ 18 %) (+ 80 %) (+ 49,4 %)


Från avdragets maximibelopp återstod 7 125 545 euro som inte kunde dras av, eftersom hos en del av skattskyldiga situationen var sådan att beloppet av hushållsavdrag överskred det sammanlagda beloppet av skatter den skattskyldige och dennes make har betalat. Beloppet som drogs av från skatterna steg upp till 390 578 485 euro.

Ca 81,0 % av de sammanlagda avdragsberättigande kostnaderna hänförde sig till underhåll och renovering av bostad. Ca 3,0 % av det sammanlagda kostnadsbeloppet hänförde sig till omsorgs- och vårdarbete och 16,0 % till hushållsarbete.

År 2008

År 2008 förblev avdragets innehåll oförändrad jämfört med år 2007.

Stycken Avdrag i euro Genomsnittligt avdrag/hushåll
309 605 st. 221 227 726 euro 715 euro
(+ 19 % ) (+ 21 %)

Ca 76,3 % av avdragets totalkostnader hänförde sig till ombyggnad och underhåll av bostad och ca 23,7 % till kostnaderna för hushålls-, vård- eller omsorgsarbete.

 

År 2007

Stycken Avdrag i euro Genomsnittligt avdrag/hushåll
260 834 st. 183 328 426 euro 703 euro
(+ 8 % ) (+10 %)  


Ca 76 % av avdragets totalkostnader hänförde sig till ombyggnad och underhåll av bostad och ca 24 % till kostnaderna för hushålls-, vård- eller omsorgsarbete.


År 2006

Nytt: Hushållsavdragets årliga maximibelopp på vanligt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete steg 1.1.2006 från 1 150 euro till 2 300 euro per person. Avdragets maximibelopp på underhåll eller ombyggnad av bostad och fritidsbostad förblev oförändrat 1 150 euro. Avdragets sammanlagda årliga maximibelopp kan dock inte överskrida 2 300 euro. Självriskandelen är fortfarande 100 euro.

En annan ändring gällde stöd som förhindrar avdraget. Avvikande från tidigare förhindras avdraget endast av de stöd som betalats direkt till hushållet fr.o.m. 1.1.2006. Från och med beskattningen för 2006 förhindrar inte heller energiunderstödet som beviljats för ändring av uppvärmningssätt i småhus (lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter, 1184/2005) beviljandet av hushållsavdraget.

Stycken Avdrag i euro Genomsnittligt avdrag/hushåll
241 910 st. 166 177 556 euro 687 euro
(+13 %) (+13 %)  


Ca 78,5 % av avdragets helhetskostnader hänförde sig till ombyggnad och underhåll av bostad och 21,5 % till kostnaderna för hushålls-, vård- eller omsorgsarbete.


År 2005

Nytt: Rätten att dra av lön höjdes från 10 till 30 procent.

Stycken Avdrag i euro Genomsnittligt avdrag/hushåll
215 835 st. 140 282 559 euro 645 euro
(+23 %) (+26 %)  

 

År 2004

Stycken Avdrag i euro Genomsnittligt avdrag/hushåll
175 364 st. 110 481 482 euro 630 euro
(+23 %) (+19%)  


Vid ingången av 2003 trädde följande ändringar i kraft i hushållsavdraget:
Avdragets maximibelopp höjdes från 900 euro till 1150 euro.
Från arbetsersättningen fick man dra av i stället för tidigare 40 procent 60 procent.
Förutom bikostnaderna kan man dra av 10 procent av lönen.

 

År 2003

Stycken Avdrag i euro Genomsnittligt avdrag/hushåll
142 836 st. 91 162 589 euro 633 euro

 

År 2002

Avdrag 900 euro/person
Självrisk 100 euro/person

Stycken Avdrag i euro Genomsnittligt avdrag/hushåll
92 121 st. 42 793 141 euro  465 euro

 

År 2001


Nytt:

 • Avdrag i hela landet.
 • Personligt, beviljas båda makarna.
 • Avdraget fortfarande 5 000 mark, självrisk 500 mark
  (ISkL 127a §, 4.11.2000/995, som trädde i kraft i början av 2001 var den första skattelagen där ibruktagandet av euro från början av 2002 togs i beaktande).
Stycken Avdrag i mark Genomsnittligt avdrag/hushåll
73 756 st. 193 655 806 mk 2 626 mk
  32 765 484 euro  444 euro

 

Under tiden 1.10.1997 - 31.12.2000 hade vi ett försök med stöd av lagen om temporärt skattestöd för hushållsarbete (728/1997). Den här s.k. skattestödsmodellen tillämpades i Södra Finlands, Uleåborgs och Lapplands län. I början av 2001 upphävdes den företagsstödsmodell som baserade sig på lagen om ett temporärt stödsystem för hushållsarbete (839/1997) som tillämpades i Västra och Östra Finlands län. Enligt den här modellen beviljades stödet direkt till det företag som sålde hushållsarbetet. Under ifrågavarande år var hushållsavdraget exkl. självriskandel 5 000 mark.

Siffror för tiden 1.10.1997 – 31.12.2000

År 1997 (3 månader)    
Stycken Avdrag i mark Genomsnittligt avdrag/hushåll
4 600 st. 3,9 milj. mk 2 100 mk
År 1998    
Stycken Avdrag i mark Genomsnittligt avdrag/hushåll
19 300 st. 47,4 milj. mk 2 100 mk
År 1999    
Stycken Avdrag i mark Genomsnittligt avdrag/hushåll
24 000 st. 59,5 milj. mk 2 500 mk
År 2000    
 Stycken Avdrag i mark Genomsnittligt avdrag/hushåll
31 500 st. 80,9 milj. mk  2 569 mk

Det bodde ca 2,7 miljoner invånare i försöksområdet.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken