Statistik från Skatteförvaltningen: Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster, kostnadsersättningar och naturaförmåner 2013

Statistiken baserar sig på uppgifter som arbetsgivarna och utbetalare av prestationer har lämnat i sina årsanmälningar. De slutliga beskattningsuppgifterna om skatteåret 2013 blir färdiga i november 2014 och de kan avvika från de preliminära uppgifterna.

Förvärvsinkomster och förmåner

Av alla förskottsinnehållningspliktiga inkomster var förvärvsinkomsternas och de olika förmånernas andelar följande: löneinkomster 70 procent, pensionsinkomster 24 procent, arbetslöshetsersättningar 4 procent och sociala förmåner 2 procent.

inkomstslags
 

Löneinkomster

Personkundernas löneinkomster var sammanlagt 80,9 miljarder euro (+0,9 %) under kalenderåret  2013. Sammanlagt 2,8 miljoner personer (-0,6 %) fick löneinkomster.


löne

Pensionsinkomster

Personkundernas pensionsinkomster var sammanlagt 27,3 miljarder euro (+5,5 %) under skatteåret 2013. Sammanlagt 1,5 miljoner personer (+1,2 %) fick pensionsinkomster.

pension

Arbetslöshetsersättningar

Arbetslöshetsersättningarna utgörs av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning och grunddagpenning. Personkundernas arbetslöshetsersättningar uppgick till sammanlagt 4,1 miljarder euro (+ 17,7 %) under skatteåret 2013. Sammanlagt 616 000 personer (+9,7 %) fick arbetslöshetsersättning.

arbetslös

Sociala förmåner

Bl.a. moderskapspenning, studiepenning och stöd för vård av barn i hemmet är sociala förmåner. Personkundernas sociala förmåner var sammanlagt 2,7 miljarder euro (+2,1 %) under skatteåret 2013. Sammanlagt 786 000 personer (+0,1 %) fick sociala förmåner.

sociala

Kilometerersättningar

Arbetsgivarna betalade ut skattefria kilometerersättningar till ett belopp på sammanlagt 1,1 miljarder euro (+2,2 %) under skatteåret 2013. Sammanlagt 808 906 personer (+0,3 %) fick kilometerersättning.

kilometer
 

Dagtraktamenten

Arbetsgivarna betalade ut skattefria dagtraktamenten till ett belopp på sammanlagt 831,9 miljoner euro        (+ 4,2 %) under skatteåret 2013. Sammanlagt 578 839 personer (+ 0,6 %) fick heldagtraktamenten, 423 467 personer (+0,3 %) partiella dagtraktamenten och 217 698 personer (+0,0 %) utrikes dagtraktamenten.

Dagtraktamenten
 

Naturaförmåner

En naturaförmån som arbetsgivaren betalat (anställningsförmån) beskattas i regel som löneinkomst. Förmånens värde läggs till mottagarens löneinkomst. Skatteförvaltningen utfärdar varje år ett beslut om värdet för olika naturaförmåner. Om någon förmån saknar fastställt beskattningsvärde, används förmånens gängse värde i beskattningen. Så går man till väga även då det gängse värdet underskrider det värde Skatteförvaltningen fastställt.

Bilförmåner

Om en person eller dennes familj använt en person- eller paketbil som ägs av arbetsgivaren för privata körningar, uppstår en bilförmån.  Privata körningar omfattar även resor mellan bostaden och arbetsplatsen.
Under skatteåret 2013 var värdet på fri bilförmån som arbetsgivarna gav i form av naturaförmån 453 miljoner euro (+5,2 %) och värdet på förmån att använda bil 99,5 miljoner euro (+3,6 %) skatteåret 2013. 53 091 personer (+3,8 %) fick en fri bilförmån och 19 702 personer (-0,1 %) en förmån att använda bil.

bilförmåner
 

Personalbiljett

Under skatteåret 2013 var värdet på personalbiljetterna som arbetsgivarna gav i form av naturaförmån sammanlagt 2,4 miljoner euro (+9,5 %). Sammanlagt 84 424 personer (+ 10,4 %) fick en personalbiljett.

personal

Telefon-, kost-, bostads- och övriga naturaförmåner

Det sammanlagda värdet på telefon-, kost-, bostads- och övriga naturaförmåner som arbetsgivarna gav under skatteåret 2013 var 372 miljoner euro (+4,3 %). Övriga naturaförmåner är t.ex. garage- och båtförmån, liv- och pensionsförsäkringar som ska betraktas som lön, förmån från icke-individualiserade presentkort, naturaförmåner som person erhållit vid tjänstgöring till sjöss och förmåner från en personalemission.

Sammanlagt 410 241 personer (+2,3 %) fick en telefonförmån, 295 900 personer (+1,4 %) en kostförmån, 15 623 personer (+1,4 %) en bostadsförmån och 107 355 personer (+11,2 %) övriga naturaförmåner.

telefon

Anställningsoptioner

Med anställningsoption avses en rätt att på grundval av ett arbetsförhållande erhålla eller teckna aktier eller andelar i ett samfund till ett pris som är lägre än det gängse värdet. Som förmånens värde anses aktiens eller andelens gängse värde vid den tidpunkt då anställningsoptionen används. Som beskattningsbar inkomst för den som fått förmån från en anställningsoption räknas skillnaden under det år under vilket anställningsoptionerna överläts mellan förmånens värde och det pris som mottagaren betalade för optionen.

Det sammanlagda värdet på anställningsoptionerna som arbetsgivarna gav i form av naturaförmån var 165,9 miljoner euro (-23,4 %) under skatteåret 2013. 11 031 personer (-4,8 %) personer fick anställningsoptioner.

Anställningsoptioner
 

Statistiska tabeller

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken