Statistik från Skatteförvaltningen: Personkundernas inkomster under skatteåret 2013

Statistik över personkundernas förvärvs- och kapitalinkomster under skatteåret 2013 i inkomstbeskattningen.

Statistiken innehåller både skattepliktiga inkomster och vissa inkomster som enligt lag är skattefria. Skattepliktig inkomst är alla inkomster i pengar eller i pengars värde som inte särskilt har föreskrivits vara befriade från skatt. Bland andra vissa dividendinkomster och överlåtelsevinster är befriade från skatt.

De skattepliktiga inkomster som en fysisk person eller ett dödsbo får delas in i förvärvs- och kapitalinkomster. Kapitalinkomsterna består av inkomster från förmögenhet, såsom dividendinkomster, ränteinkomster, hyresinkomster och överlåtelsevinster från försäljning av egendom. Förvärvsinkomsterna utgörs av andra inkomster, såsom löner och pensioner.

Under skatteåret 2013 var personkundernas sammanlagda inkomster 131,8 miljarder euro (+3,2 %). Av dessa var 128,4 miljarder (+3,2 %) skattepliktiga inkomster.

Personkundernas inkomster fördelar sig enligt följande

  • förvärvsinkomster 120,4 miljarder euro (+ 2,3 %)
  • kapitalinkomster 11,4 miljarder euro (+13,9 %), varav skattepliktiga 8,0 miljarder (+17,2 %).

Sammanlagt 4 493 719 personer hade förvärvsinkomster (+0,5 %) och 2 660 726 personer hade kapitalinkomster. (+1,1 %).

Förvärvsinkomster

Av förvärvsinkomsterna var största delen löneinkomster (67,6 %) och pensioner (23,0 %) och exempelvis 3,4 % bestod av ersättning för arbetslöshet. Över 300 000 euro i förvärvsinkomster tjänades av 3 997 personer.

Löneinkomster

Med lön avses varje slag av lön, arvode och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande eller för en personlig arbetsinsats. I beskattningen anses även t.ex. mötes- och föreläsningsarvoden samt naturaförmåner vara lön.

Personkundernas löneinkomster var totalt 81,3 miljarder euro (+ 1,1 %) under skatteåret 2013. Sammanlagt 2 815 871 personer (-0,5 %) hade löneinkomster. 3 109 personer tjänade mer än 300 000 euro i löneinkomst från huvudsyssla.

Pensionsinkomster

Under skatteåret 2013 uppgick personkundernas pensionsinkomster till sammanlagt 27,6 miljarder euro (+5,6 %). Sammanlagt 1,54 miljoner personer (+1,3 %) fick pensionsinkomster.

Pensionsinkomster

Arbetslöshetsersättningar

Arbetslöshetsersättningarna omfattar bl.a. arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd, alterneringsersättning och kursdagpenning. Personkundernas arbetslöshetsersättningar var totalt 4,1 miljarder euro (+17,7 %) under skatteåret 2013. Sammanlagt 616 400 personer (+ 9,7 %) fick arbetslöshetsersättning.

Sociala förmåner

Bland annat moderskapspenning och stöd för vård av barn i hemmet är sociala förmåner.

Personkundernas dag- och moderskapspenning uppgick till sammanlagt 1,4 miljarder euro (+2,3 %) samt 0,4 miljarder i stöd för vård av barn i hemmet (+ 0,8) under skatteåret 2013. Dagpenning och moderskapspenning betalades till 313 432  personer (-1,9 %) och stöd för vård av barn i hemmet betalades till 136 372 personer (+0,7 %).

Dag- och moderskapspenning

Kapitalinkomster

Av kapitalinkomsterna är största delen dividendinkomster (35,0 %), hyresinkomster (12,5 %) och överlåtelsevinster (34,7 %).

Dividendinkomster

Personkundernas dividendinkomster uppgick till 4,0 miljarder euro (+ 5,2 %) under skatteåret 2013. Sammanlagt 921 282 miljoner personer fick dividendinkomster.

Av dividendinkomsterna är ca 2,6 miljarder euro (+ 3,9 %) skattefri dividendinkomst. De betalades till 920 808 personer.

Dividendinkomster

Hyresinkomster

Under skatteåret 2013 fick personkunderna sammanlagt ca 1,4 miljarder euro (+ 4,3 %) i hyresinkomster. Sammanlagt 280 727 personer hade hyresinkomster (+ 3,3 %).

Hyresinkomster

Överlåtelsevinster

egendom. Överlåtelsevinst eller -förlust kan uppstå t.ex. då man säljer en fastighet, aktier i ett aktiebolag eller värdepapper.

Personkunderna fick sammanlagt 4,0 miljarder euro (+ 49,6 %) i överlåtelsevinst under skatteåret 2013. Sammanlagt 341 663 personer hade överlåtelsevinster (+19,1 %). Av överlåtelsevinsterna härstammade 1,9 miljarder euro (+ 62,7 %) från värdepapper. Sammanlagt 289 424 personer fick överlåtelsevinster från värdepapper (+ 26,6%).

Överlåtelseförlusterna var sammanlagt 1,2 miljarder euro (+ 11,7 %). Av detta var 1,0 miljarder euro (+ 8,9 %) överlåtelseförluster från värdepapper fördelat på 216 196 personer (+19,3 %).

Överlåtelsevinster och -förluster

Statistiska tabeller

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken