Statistik från Skatteförvaltningen: Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster, kostnadsersättningar och naturaförmåner 2012

Statistikerna baserar sig på årsanmälningsuppgifterna från arbetsgivarna och utbetalarna av prestationer. De slutliga beskattningsuppgifterna om skatteåret 2012 blir färdiga i november 2013 och de kan avvika från de preliminära uppgifterna.

Förvärvsinkomster och förmåner

Löneinkomster

Personkundernas löneinkomster var sammanlagt 80,3 miljarder euro (+3,9 %) under kalenderåret 2012. Sammanlagt 2,8 miljoner personer (+0,1 %) fick löneinkomster.

Pensionsinkomster

Personkundernas pensionsinkomster var sammanlagt 25,9 miljarder euro (+6,9 %) under skatteåret 2012. Sammanlagt 1,5 miljoner personer (+1,2 %) fick pensionsinkomster.

Arbetslöshetsersättningar

Arbetslöshetsersättningarna utgörs av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning och grunddagpenning. Personkundernas arbetslöshetsersättningar var sammanlagt 3,5 miljarder euro (+13,0 %) under skatteåret 2012. Sammanlagt 550 000 personer (+2,2 %) fick arbetslöshetsersättning.

Sociala förmåner

Bl.a. moderskapspenning, studiepenning och stöd för vård av barn i hemmet är sociala förmåner. Personkundernas sociala förmåner var sammanlagt 2,6 miljarder euro (+0,7 %) under skatteåret 2012. Sammanlagt 787 000 personer (-2,9%) fick sociala förmåner.

Skattefria kostnadsersättningar

Kilometerersättningar

Arbetsgivarna betalade ut skattefria kilometerersättningar till ett belopp på sammanlagt 1,1 miljarder euro (+ 2,2 %) under skatteåret 2012. Sammanlagt 744 500 personer (+ 0,3 %) fick kilometerersättning.

Dagtraktamenten

Arbetsgivarna betalade ut skattefria dagtraktamenten till ett belopp på sammanlagt 773,3 miljoner euro (+ 4,2 %) under skatteåret 2012. Sammanlagt 508 800 personer (+ 0,6 %) fick heldagtraktamenten, 360 800 personer (+ 0,3 %) partiella dagtraktamenten och 187 700 personer (+ 0,0 %) utlandsdagtraktamenten.

Naturaförmåner

En naturaförmån som arbetsgivaren betalat (anställningsförmån) beskattar i regel som löneinkomst. Förmånens värde läggs till mottagarens löneinkomst. Skatteförvaltningen utfärdar varje år ett beslut om värdet för olika naturaförmåner. Om någon förmån saknar fastställt beskattningsvärde, används förmånens gängse värde i beskattningen. Så går man till väga även då det gängse värdet underskrider det värde Skatteförvaltningen fastställt.

Bilförmåner

Om en person eller dennes familj använt en person- eller paketbil som ägs av arbetsgivaren för privata körningar, uppstår en bilförmån. Privata körningar omfattar även resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Värdet på fri bilförmån som arbetsgivarna gav i form av naturaförmån var 594 miljoner euro (+ 5,2 %) och värdet på förmån att använda bil 99 miljoner euro (+3,6 %). 52 700 personer (+3,8 %) fick en fri bilförmån och 20 000 personer (-0,1 %) en förmån att använda bil.

Förmån av personalbiljett

Under skatteåret 2012 var värdet personalbiljetterna som arbetsgivarna gav i form av naturaförmån sammanlagt 12,3 miljoner euro (+10,8 %). Av detta belopp var 10,1 miljoner euro (+ 11,7 %) skattefri inkomst för mottagarna och 2,3 miljoner euro (+ 9,5 %) skattepliktig inkomst, som ska läggas till lönen. Sammanlagt 78 000 personer (+ 10,4 %) fick personalbiljetter.
[Uppgifterna har korrigerats 28.8.2013]

Telefon-, kost-, bostads- och övriga naturaförmåner

Det sammanlagda värdet på telefon-, kost-, bostads- och övriga naturaförmåner som arbetsgivarna gav under skatteåret 2012 var 356 miljoner euro (+ 4,3 %). Övriga naturaförmåner är t.ex. garage- och båtförmån, liv- och pensionsförsäkringar som ska betraktas som lön, förmån från icke-individualiserade presentkort, naturaförmåner som person erhållit vid tjänstgöring till sjöss och förmåner från en personalemission.

Sammanlagt 406 300 personer (+ 2,3 %) fick en telefonförmån, 296 200 personer (+ 1,4 %) en kostförmån, 15 400 personer (+ 1,4 %) en bostadsförmån och 102 700 personer (+ 11,2 %) övriga naturaförmåner.

Förmåner av anställningsoption

Med anställningsoption avses en rätt att på grundval av ett arbetsförhållande erhålla eller teckna aktier eller andelar i ett samfund till ett pris som är lägre än det gängse priset. Som förmånens värde anses aktiens eller andelens gängse värde vid den tidpunkt då anställningsoptionen används. Som beskattningsbar inkomst för den som fått förmån från en anställningsoption räknas skillnaden under det år under vilket anställningsoptionerna överläts mellan förmånens värde och det pris som mottagaren betalade för optionen.

Det sammanlagda värdet på anställningsoptionerna som arbetsgivarna gav i form av naturaförmån var 98,6 miljoner euro (-23,4 %) under skatteåret 2012. Strax under 6300 personer (- 4,8 %) personer fick anställningsoptioner.

Statistiska tabeller

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken