Statistik från Skatteförvaltningen: Personkundernas avdrag under skatteår 2012

Statistiska uppgifter om personkundernas avdrag vid inkomstbeskattningen för skatteår 2012.

Avdragssystemet inom personbeskattningen är uppdelat i avdrag inom  

  • statsbeskattningen
  • kommunalbeskattningen och
  • både statsbeskattningen och kommunalbeskattningen.

Enligt inkomstslag skiljer man mellan avdrag från förvärvsinkomst och avdrag från kapitalinkomst.  Därutöver finns det avdrag som görs direkt från skatten.

Resekostnadsavdrag

Kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen utgör utgifter för inkomstens förvärvande, som dras av från förvärvsinkomsten inom både stats- och kommunalbeskattningen.

För skatteår 2012 deklarerade personkunderna sammanlagt 2 101 milj. euro (+ 1,4 %) i resekostnader. Sammanlagt 868 985 personer (+ 1,4 %) deklarerade resekostnader.
Avdraget av resekostnader från förvärvsinkomst gick upp till 1 545 milj. euro (+1,2 %). Totalt 830 605 personer (+ 1,2 %) fick resekostnadsavdrag. Maximibeloppet för resekostnadsavdraget är 7 000 euro och självrisken är 600 euro. Maximiavdraget gjordes av 25 829 personer.

Avdrag för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer
Kostnaderna för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationerna utgör utgifter för inkomstens förvärvande, som dras av från förvärvsinkomsten både inom stats- och kommunalbeskattningen.

Avdraget av medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationerna från förvärvsinkomst gick upp till 619 milj. euro (+2,6 %). Avdraget gjordes av 1 974 769 personer (+ 0,2 %). Av dem som gjorde avdraget var 87 % löntagare.

resekostnad

Avdrag för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer

Kostnaderna för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationerna utgör utgifter för inkomstens förvärvande, som dras av från förvärvsinkomsten både inom stats- och kommunalbeskattningen.

Avdraget av medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationerna från förvärvsinkomst gick upp till 619 milj. euro (+2,6 %). Avdraget gjordes av 1 974 769 personer (+ 0,2 %). Av dem som gjorde avdraget var 87 % löntagare.

arbet

Avdrag för pensionsförsäkringspremier

Pensionsförsäkringar är antingen obligatoriska eller frivilliga. Den obligatoriska pensionsförsäkringen är lagstadgad eller den baserar sig på avtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna. Den frivilliga pensionsförsäkringen kan vara en kollektiv eller en individuell försäkring som personen själv eller arbetstagaren har ordnat.

Avdragen för obligatoriska och frivilliga pensionsförsäkringar gick upp till 5 069 milj. euro (+10,1 %). Avdraget för pensionsförsäkring gjordes av 2 013 775 personer (-0,5 %).

De obligatoriska pensionsförsäkringspremierna dras av från förvärvsinkomsten i stats- och kommunalbeskattningen. Summan av de utbetalda obligatoriska pensionsförsäkringspremierna gick upp till 4 672 milj. euro (+11,6 %) och avdragssumman var lika stor. Antalet utbetalare/erhållare var 2 583 029 (- 0,1 %).

Det obligatoriska pensionsskyddet kan kompletteras med frivilliga pensionsförsäkringar. Premierna för frivilliga pensionsförsäkringar dras av från kapitalinkomsterna. Antalet personer som betalade frivilliga pensionsförsäkringspremier gick upp till 400 476 (-3,0 %) och summan var 401 milj. euro (-4,8 %). Avdragen för frivilliga pensionsförsäkringspremier gick upp till 397 milj. euro (-4,7 %) och avdraget gjordes av 402 436 personer (-2,9 %).

pension1

Studiepenningsavdrag

Studerande får i sin beskattning göra ett studiepenningavdrag som görs från förvärvsinkomst endast i kommunalbeskattningen. Maximibeloppet för avdraget är 2 600 euro. Avdraget av studiepenning från förvärvsinkomst gick upp till 181 milj. euro (-4,8 %). Avdraget gjordes av 178 675 personer (-4,4 %).

Till studielånsavdraget är berättigade de studerande som avlägger sina högskole- eller yrkeshögskolestudier inom utsatt tid. Avdraget görs direkt från skatten. Antalet personer som fick studielånsavdrag var 4 561 och avdragsbeloppet var 4,6 milj. euro.

studie

Pensionsinkomstavdrag

Pensionsinkomstavdrag beviljas vid stats- och kommunalbeskattningen och det minskar gradvis då inkomsterna ökar.  Avdraget som görs från pensionsinkomsten är maximalt 11 660 i statsbeskattningen och 8 530 euro i kommunalbeskattningen.

Pensionsinkomstavdraget är till sitt eurobelopp det största avdraget som görs från förvärvsinkomsten inom statsbeskattningen, 11 270 miljoner euro (+4,3 %). Avdraget gjordes av 1 412 431 personer (-3,2 %) och dess belopp var i genomsnitt 7 979 euro. Pensionsinkomstavdraget gjordes av 55,5 % av de lönetagare som har förvärvs- och/eller kapitalinkomster.

Pensionsinkomstavdraget som görs från förvärvsinkomst i kommunalbeskattningen gick upp till 5 685 milj. euro (+2,4 %). Avdraget gjordes av 1 145 426 personer (-4,4 %) och dess belopp var i genomsnitt 4 963 euro.

pension2

Ränteavdrag för bostadslån mm.

Personkunderna kan i sin beskattning dra av räntorna på sina bostads- och studielån samt på lånen för inkomstens förvärvande. I praktiken är nästan alla räntor som dras av bostadslånsräntor.

Räntorna dras av från kapitalinkomsten. Om den skattskyldige inte har kapitalinkomster eller dessa är för små för att avdraget ska kunna göras, får man underskottsgottgörelse som dras av från skatten på förvärvsinkomster. Underskottsgottgörelsen utgör 30 procent av beloppet på de räntor som inte kan dras av från kapitalinkomsten. Underskottsgottgörelsen för räntor på skuld som har tagits för anskaffning av första bostad är 32 %. Underskottsgottgörelsens maximibelopp är 1 400 euro och det höjs med 400 euro för ett barn och med 800 euro för minst två barn.

Skatteåret 2012 deklarerade 1 244 039 personer (- 16,1 %) räntor på bostadslån. Totalbeloppet på bostadslån var 1 424 miljoner euro (-1,6 %).

Underskottsgottgörelsen för räntor på bostadslån mm. utgjorde avdrag från förvärvsinkomst till ett belopp på 318 milj. euro (-6,6 %) hos sammanlagt 1 308 907 (+1,8 %). Den maximala underskottsgottgörelsen för räntor på bostadslån mm. fick 11 927 personer.

räntor

Hushållsavdrag

Hushållsavdraget dras av direkt från den skatt som ska betalas.

Statistiska tabeller