Statistik från Skatteförvaltningen: Personkundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter och skattetagarnas andelar enligt region skatteåret 2012

Statistik över personkundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter samt skattetagarnas andelar i hela landet, per landskap och per kommunskatteåret 2012.

Inkomstskatter

Personkunder påfördes 25,0 miljarder euro (+2,9 %) skatter på förvärvsinkomster och 1,8 miljarder euro (-8,2 %) skatter på kapitalinkomster skatteåret 2012. Skatter på förvärvs- och kapitalinkomster betalades av sammanlagt 4 233 187 personer (-0,1 %). Skatterna på förvärvsinkomster ökade med 713 miljoner i euro jämfört med skatteåret 2011. Kapitalinkomstskattebeloppet sjönk däremot med 165 miljoner euro.

Beloppet på förvärvsinkomstskatter växte något långsammare än beloppet på förvärvsinkomster (+4,1 %) vilket berodde på lindrigare beskattning av förvärvsinkomster, framför allt inflationsjusteringen på statsskatt samt på höjningen av arbetsinkomstavdraget och grundavdraget vid kommunalbeskattningen.

Beloppet på kapitalinkomstskatterna gick ned trots att skattesatsen höjdes från 28 % till 30 % skatteåret 2012 och i fråga om kapitalinkomster som överstiger 50 000 euro till 32 %. Beloppet på skattepliktiga kapitalinkomster sjönk med rentav 1,3 mrd. (-16,2 %). Den viktigaste enskilda orsaken var att överlåtelsevinsterna minskade med en tredjedel jämfört med skatteåret 2011. Närmare uppgifter om utvecklingen av olika inkomstslag fås senare under november.

Statistiska tabeller:

Skatteåterbäringar och kvarskatter

Beloppet på återbäringarna enligt den slutförda beskattningen är sammanlagt 2,4 miljarder euro (+3,9 %) till 3,5 miljoner personer (+3,4 %). Den genomsnittliga återbäringen är 689 euro (+0,6 %). Skattekvittningarna och utmätningarna har ännu inte dragits av från dessa belopp eftersom deras storlek blir klar först i november.

675 000 kunder (-8,9 %) ska betala sammanlagt 1,0 miljarder euro i kvarskatter (-4,9 %). Kvarskatten är i medeltal 1 473 euro (+4,1 %).

Att kvarskatter minskat beror på att beloppet på kapitalinkomstskatter har minskat eftersom man ofta inte beaktar i synnerhet överlåtelsevinster i förskottsinnehållningarna utan betalar skatter som gäller dem antingen som förskottskomplettering eller först som kvarskatt.

Att kapitalinkomstskatterna minskat bidrar därmed till att antalet förskottsåterbäringar ökar.  Antalet förskottsåterbäringar har också tendensen att öka på grund av olika avdrag som inte beaktats i kundens förskottsinnehållningsprocent.

Statistiska tabeller:

Skattetagarnas andelar av personkundernas inkomstskatter

Skatteförvaltningen redovisar inkomstskatterna som tagits ut från personkunderna till staten, kommunerna, Folkpensionsanstalten och församlingarna.

Av personkundernas inkomstskatter skatteåret 2012 är

  • statens andel 7,1 miljarder euro (-2,0 %)
  • kommunernas andel 17,0 miljarder euro (+3,6 %)
  • Folkpensionsanstaltens andel 1,8 miljarder euro (+4,9 %)
  • församlingarnas andel 894 miljoner euro (+2,8 %).

Personkundernas inkomstskatter till staten minskade på grund av att kapitalinkomstskatterna sjönk. Kapitalinkomstskatten redovisas enbart till staten, medan skatterna på förvärvsinkomst fördelas mellan alla skattetagare.

Utdelningen till kommuner och församlingar ökade på grund av att förvärvsinkomsterna växte och på grund av att de genomsnittliga kommunalskattesatserna (19,16 → 19,25) och kyrkoskattesatserna (1,39 → 1,40) höjdes. Tillväxten av det sammanlagda beloppet av kommunalskatt dämpades samtidigt av förhöjningen av grundavdraget. Den lägre tillväxtprocenten av kyrkoskatt beror på att församlingarnas medlemsantal sjönk något.

Att beloppen som utdelas till FPA ökade i något raskare takt beror på delvis förhöjning av sjukförsäkringspremieprocenten för skatteåret 2012.