Statistik från Skatteförvaltningen: Personkundernas inkomster skatteåret 2012

Statistiska uppgifter om personkundernas förvärvsinkomster och kapitalinkomster vid inkomstbeskattningen för skatteåret 2012.

Statistiken innehåller både de skattepliktiga inkomsterna och vissa inkomster som enligt lag är skattefria. Skattepliktig inkomst utgörs av alla sådana inkomster i pengar eller i pengars värde som inte särskilt föreskrivs vara skattefria. Skattefria är t.ex. vissa dividendinkomster och överlåtelsevinster.

De skattepliktiga inkomsterna av en fysisk person eller ett dödsbo indelas i förvärvs- och kapitalinkomster. Kapitalinkomsterna består av inkomster från förmögenhet, såsom dividendinkomster, ränteinkomster, hyresinkomster och överlåtelsevinster från försäljning av egendom. Förvärvsinkomsterna utgörs av andra inkomster, såsom löner och pensioner.

Under skatteåret 2012 var personkundernas sammanlagda inkomster 127,7 miljarder euro (+3,2 %). Av dessa utgjorde 124,5 miljarder (+2,7 %) skattepliktiga inkomster.

Personkundernas inkomster fördelar sig på

  • förvärvsinkomster 117,7 miljarder euro (+ 4,1 %)
  • kapitalinkomster 10,0 miljarder euro (-5,9 %) varav skattepliktiga 6,8 miljarder (-16,2 %).

Sammanlagt 4 469 521 personer hade förvärvsinkomster (-0,8 %) och 2 631 196 personer hade kapitalinkomster. (+1,7 %).

förvävs

Förvärvsinkomster

Av förvärvsinkomsterna var största delen löneinkomster (68,4 %) och pensioner (22,3 %). En del var också arbetslöshetsersättningar (3,0 %) och andra sociala förmåner (2,4 %).  Över 300 000 euro i förvärvsinkomster tjänades av 3 561 personer.

Löneinkomster

Med lön avses varje slag av lön, arvode och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande eller genom en personlig arbetsinsats. I beskattningen anses även t.ex. mötes- och föreläsningsarvoden samt naturaförmåner utgöra lön.

Personkundernas löneinkomster uppgick till sammanlagt 80,5 miljarder euro (+ 3,7 %) under skatteåret 2012. Sammanlagt 2 831 420 personer (+0,2 %) hade löneinkomster. Över 300 000 euro i löneinkomst från huvudsyssla tjänades av 2 753 personer.

löne

Pensionsinkomster

Personkundernas pensionsinkomster uppgick till sammanlagt 26,2 miljarder euro (+5,6 %) under skatteåret 2012. Sammanlagt 1,52 miljoner personer (-3,0 %) fick pensionsinkomster.

pension

Arbetslöshetsersättningar

Arbetslöshetsersättningarna omfattar bl.a. arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd, alterneringsersättning och kursdagpenning. Personkundernas arbetslöshetsersättningar uppgick till sammanlagt 3,5 miljarder euro (+13,0 %) under skatteåret 2012. Sammanlagt 561 698 personer (+2,2 %) fick arbetslöshetsersättning.

arbetslöshet

Sociala förmåner

Bland annat moderskapspenning och stöd för vård av barn i hemmet är sociala förmåner.
Personkundernas dag- och moderskapspenningar uppgick till sammanlagt 1,3 miljarder euro (+ 1,0 %) samt 0,4 miljarder i stöd för vård av barn i hemmet (+ 2,7 %) under skatteåret 2012.

Dagpenningar och moderskapspenningar betalades till 319 575 personer (+ 0,2 %) och stöd för vård av barn i hemmet betalades till 391 369 personer (+ 2,7 %).

sociala

Kapitalinkomster

Av kapitalinkomsterna är största delen dividendinkomster (37,8 %), hyresinkomster (13,7 %) och överlåtelsevinster (26,3 %). Kapitalinkomstens storlek var i genomsnitt 3 807 euro per år (+ 12,9 %).

Dividendinkomster

Av dividender som offentligt noterade bolag betalar är 70 procent skattepliktiga kapitalinkomster och 30 procent skattefria inkomster.   

Av dividender som andra än offentligt noterade bolag betalar är dividender upp till 60 000 euro helt skattefri inkomst om bolaget delar ut högst 9 procent av aktiens värde i dividender. Av den överskridande delen är 70 procent skattepliktig kapitalinkomst och 30 procent skattefri inkomst. Om andra än listade bolag delar ut över 9 % av aktiens värde i dividender är 70 procent av dividenden skattepliktig förvärvsinkomst och 30 procent skattefri inkomst. 

Personkundernas dividendinkomster uppgick till 3,8 miljarder euro (- 8,3 %) under skatteåret 2012. Sammanlagt 2 257 154 miljoner personer (+3,2 %) fick dividendinkomster. Dividendinkomstens storlek var i genomsnitt 1 681 euro (- 11,2 %).

Av dividendinkomsterna är ca 2,2 miljarder euro (- 9,3 %) skattefria dividendinkomster. De betalades till 953 471 personer (-0,1 %).

kapital

Hyresinkomster

Personkundernas hyresinkomster var sammanlagt 1,4 miljarder euro (+2,1 %) under skatteåret 2012. Sammanlagt 271 750 personer hade hyresinkomster (- 0,2 %).

hyres

Överlåtelsevinster

Med överlåtelsevinst avses den vinst som uppstår då en naturlig persons eller ett dödsbos egendom säljs eller byts ut. Överlåtelsevinst eller -förlust kan uppstå t.ex. då en fastighet, aktier i ett aktiebolag eller värdepapper säljs.

Personkundernas överlåtelsevinster var sammanlagt 2,6 miljarder euro (- 33,9 %) under skatteåret 2012. Sammanlagt 286 756 personer fick överlåtelsevinster (- 15,0 %). Av överlåtelsevinsterna var 1,2 miljarder euro (- 30,4 %) från värdepapper. Sammanlagt 228 687 personer fick överlåtelsevinster från värdepapper (- 15,8%).

Överlåtelseförlusterna uppgick till 1,1 miljarder euro (- 31,7 %). Av detta var 0,9 miljarder euro (-34,8 %) överlåtelseförluster på värdepapper och de delades mellan 181 169 personer (+22,7 %).

överlåtelsevinster

Statistiska tabeller