Statistik från Skatteförvaltningen: Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster, kostnadsersättningar och naturaförmåner 2011

Statistikerna baserar sig på årsanmälningsuppgifterna från arbetsgivarna och utbetalarna av prestationer. De slutliga beskattningsuppgifterna om skatteåret 2011 blir färdiga i november 2012 och de kan avvika från de preliminära uppgifterna. 

Innehåll

Förvärvsinkomster och förmåner

Löneinkomster

Personkundernas löneinkomster var sammanlagt 77 miljarder euro (+4,5 %) under kalenderåret 2011. Sammanlagt 2,8 miljoner personer (+1,6 %) fick löneinkomster.

 

Pensionsinkomster

Personkundernas pensionsinkomster var sammanlagt 24,4 miljarder euro (+4,8 %) under skatteåret 2011. Sammanlagt 1,5 miljoner personer (+1,5 %) fick pensionsinkomster.

Arbetslöshetsersättningar  

Arbetslöshetsersättningarna utgörs av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning och grunddagpenning. Personkundernas arbetslöshetsersättningar var sammanlagt 3,1 miljarder euro (-5,1 %) under skatteåret 2011. Sammanlagt 550 000 personer (-10,3 %) fick arbetslöshetsersättning.

Sociala förmåner

Bl.a. moderskapspenning, studiepenning och stöd för vård av barn i hemmet är sociala förmåner. Personkundernas sociala förmåner var sammanlagt 2,6 miljarder euro (-1,2 %) under skatteåret 2011. Sammanlagt 813 000 personer (+0,3 %) fick sociala förmåner.

Förmåner av anställningsoption

Med anställningsoption avses en rätt att på grundval av ett arbetsförhållande erhålla eller teckna aktier eller andelar i ett samfund till ett pris som är lägre än det gängse priset. Som förmånens värde anses aktiens eller andelens gängse värde vid den tidpunkt då anställningsoptionen används. Som beskattningsbar inkomst för den som fått förmån från en anställningsoption räknas skillnaden under det år under vilket anställningsoptionerna överläts mellan förmånens värde och det pris som mottagaren betalade för optionen.

Det sammanlagda värdet på anställningsoptionerna som arbetsgivarna gav i form av naturaförmån var 128,8 miljoner euro (+15,4 %) under skatteåret 2011. Knappa 6 600 personer (+19,5 %) personer fick anställningsoptioner.

Skattefria kostnadsersättningar

Kilometerersättningar

Arbetsgivarna betalade ut skattefria kilometerersättningar till ett belopp på sammanlagt 1,1 miljarder euro (+5,3 %) under skatteåret 2011. Sammanlagt 742 000 personer (+1,9 %) fick kilometerersättning.

Dagtraktamenten

Arbetsgivarna betalade ut skattefria dagtraktamenten till ett belopp på sammanlagt 742,1 miljoner euro under skatteåret 2011. Sammanlagt 506 000 personer (+3,2 %) fick heldagtraktamenten, 360 000 personer (+2,2 %) partiella dagtraktamenten och 188 000 personer (+5,8 %) utlandsdagtraktamenten.

Naturaförmåner

Bilförmåner

Värdet på fri bilförmån som arbetsgivarna gav i form av naturaförmån var 407 miljoner euro (+0,3 %) och värdet på förmån att använda bil 95 miljoner euro (+0,3 %). 51 000 personer (-0,7 %) fick en fri bilförmån och 20 000 personer (+3,7 %) en förmån att använda bil.

Förmån av personalbiljett

Under skatteåret 2011 var värdet på personalbiljetterna som arbetsgivarna gav i form av naturaförmån sammanlagt 11,1 miljoner euro (+27,1 %). Av detta belopp var 9,0 miljoner euro (+ 35,2 %) skattefri inkomst för mottagarna och 2,1 miljoner euro (+ 1,3 %) skattepliktig inkomst, som ska läggas till lönen. Sammanlagt 71 000 personer (+ 20,8 %) fick personalbiljetter.
[Uppgifterna har korrigerats 28.8.2013]

Telefon-, kost-, bostads- och övriga naturaförmåner

Det sammanlagda värdet på telefon-, kost-, bostads- och övriga naturaförmåner som arbetsgivarna gav under skatteåret 2011 var 342 miljoner euro (+2,5 %). Övriga naturaförmåner är t.ex. garage- och båtförmån, liv- och pensionsförsäkringar som ska betraktas som lön, förmån från icke-individualiserade presentkort, naturaförmåner som person erhållit vid tjänstgöring till sjöss och förmåner från en personalemission.

Sammanlagt 397 000 personer (+4,0 %) fick en telefonförmån, 292 000 personer (+3,0 %) en kostförmån, 15 000 personer (+2,9 %) en bostadsförmån och 92 000 personer (+13,9 %) övriga naturaförmåner.

Statistik för hela landet, landskap- och kommunvis

Förvärvsinkomster och förmåner

Kostnadsersättningar och naturaförmåner

Sammanfattningssidan för statistiken om inkomstbeskattningen

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken