Statistik från Skatteförvaltningen: Personkundernas inkomster under skatteåret 2011

Statistiska uppgifter om personkundernas förvärvsinkomster och kapitalinkomster  vid inkomstbeskattningen för skatteåret 2011.

Statistiken innehåller både de skattepliktiga inkomsterna och vissa inkomster som enligt lag är skattefria. Skattepliktig inkomst utgörs av alla sådana inkomster i pengar eller i pengars värde som inte särskilt föreskrivs vara skattefria. Skattefria är t.ex. vissa dividendinkomster och överlåtelsevinster.

De skattepliktiga inkomsterna av en fysisk person eller ett dödsbo indelas i förvärvs- och kapitalinkomster. Kapitalinkomsterna består av inkomster från förmögenhet, såsom dividendinkomster, ränteinkomster, hyresinkomster och överlåtelsevinster från försäljning av egendom. Förvärvsinkomsterna utgörs av andra inkomster, såsom löner och pensioner.

Personkundernas förvärvs- och kapitalinkomster uppgick till sammanlagt 123,7 miljarder euro under skatteåret 2011 (+5,2 %).

Av dessa var

 • 113,0 miljarder euro förvärvsinkomster (+ 4,5 %)
 • 10,6 miljarder euro kapitalinkomster (+ 14,0 %).

Sammanlagt 4 507 663 personer hade förvärvsinkomster (+0,9 %) och 2 587 889 personer hade kapitalinkomster. (+1,0 %).

Förvärvsinkomster

Av förvärvsinkomsterna var största delen löneinkomster (68,6 %), pensionsinkomster (21,9 %), arbetslöshetsersättningar (2,7 %) och andra sociala förmåner (2,4 %).  Den genomsnittliga förvärvsinkomsten 2011 var 25 074 euro (+ 3,5 %). Över 300 000 euro i förvärvsinkomster tjänades av 4 227 personer.

Löneinkomster

Med lön avses varje slag av lön, arvode och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande eller genom en personlig arbetsinsats. I beskattningen anses även t.ex. mötes- och föreläsningsarvoden samt naturaförmåner utgöra lön.

Personkundernas löneinkomster uppgick till sammanlagt 77,6 miljarder euro (+ 4,8 %) under skatteåret 2011. Sammanlagt 2 824 377 personer (+1,7 %) hade löneinkomster. Genomsnittlig lön från huvudsyssla var 28 304 (+0,1 %). Över 300 000 euro i löneinkomst från huvudsyssla tjänades av 3 235 personer.

Pensionsinkomster 

Personkundernas pensionsinkomster uppgick till sammanlagt 24,8 miljarder euro (+4,9 %) under skatteåret 2011. Sammanlagt 1 570 371 miljoner personer (+1,5 %) fick pensionsinkomster.

Arbetslöshetsersättningar

Arbetslöshetsersättningarna omfattar bl.a. arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd, alterneringsersättning och kursdagpenning. Personkundernas arbetslöshetsersättningar uppgick till sammanlagt 3,1 miljarder euro (- 5,1 %) under skatteåret 2011. Sammanlagt 549 850 personer (- 11,6 %) fick arbetslöshetsersättning.

Sociala förmåner

Bland annat moderskapspenning och stöd för vård av barn i hemmet är sociala förmåner.

Personkundernas dag- och moderskapspenning samt stöd för vård av barn i hemmet uppgick till sammanlagt 1,7 miljarder euro (+2,4 %) under skatteåret 2011. Dagpenning och moderskapspenning betalades till 319 020 personer (+1,3 %) och stöd för vård av barn i hemmet betalades till 380 912 personer (+0,6 %).

Kapitalinkomster

Av kapitalinkomsterna är största delen dividendinkomster (38,9 %), överlåtelsevinster (37,6 %) och hyresinkomster (12,6 %). Kapitalinkomstens storlek var i genomsnitt 4 113 euro per år (+ 12,9 %).

Dividendinkomster

Skattepliktiga och skattefria dividendinkomster för dividendtagare skatteåret 2011


Dividender som offentligt noterat bolag betalat

 • 70 procent skattepliktig kapitalinkomst och 30 procent skattefri inkomst

Dividender som bolag som inte är börsnoterade har betalat

 • om bolaget delar ut högst 9 procent av aktiens värde i dividender
  • skattefri inkomst upp till 90 0000 euro
  • av den överskridande delen är 70 procent skattepliktig kapitalinkomst och 30 procent skattefri inkomst
  • eurogränsen enligt dividendtagare, och i beloppet räknas alla dividender från icke-noterade bolag under samma år
 • om bolaget delar ut över 9 procent av aktiens värde i dividender
  • upp till 9 procent som ovan
  • av den överskridande delen är 70 procent skattepliktig förvärvsinkomst och 30 procent skattefri inkomst
  • skatteprocenten för förvärvsinkomst fastställs progressivt enligt dividendmottagarens alla förvärvsinkomster

Den ränta på andelskapital, placeringsandel och tilläggsandel som en medlem i ett andelslag får

 • skattefri inkomst upp till 1 500 euro
 • av den överskridande delen är 70 procent skattepliktig kapitalinkomst och 30 procent skattefri inkomst

Erhållna dividender

 Personkundernas dividendinkomster uppgick till 4,1 miljarder euro (+13,9 %) under skatteåret 2011. Sammanlagt 2 186 325 miljoner personer (+0,3 %) fick dividendinkomster. Dividendinkomstens storlek var i genomsnitt 1 893 euro per år (+ 13,3 %).

Av dividendinkomster är ca 2,4 miljarder euro (+10,0 %) skattefri dividendinkomst. De betalades till 954 862 personer (-1,2 %).

Hyresinkomster

Personkundernas hyresinkomster var sammanlagt 1,3 miljarder euro (+3,6 %) under skatteåret 2011. Sammanlagt 272 331 personer hade hyresinkomster (+ 1,0 %).

Överlåtelsevinster

Med överlåtelsevinst avses den vinst som uppstår då en naturlig persons eller ett dödsbos egendom säljs eller byts ut. Överlåtelsevinst eller -förlust kan uppstå t.ex. då en fastighet, aktier i ett aktiebolag eller värdepapper säljs.

Personkundernas överlåtelsevinster var sammanlagt 4,0 miljarder euro (+3,6 %) under skatteåret 2011. Sammanlagt 337 285 personer hade överlåtelsevinster (+ 1,0 %). Av överlåtelsevinsterna var 2,3 miljarder euro (+23,5 %) från fastigheter och 1,7 miljarder euro (- 5,1 %) från värdepapper. Sammanlagt 271 534 personer fick överlåtelsevinster från värdepapper (+ 13,0%).

Överlåtelseförlusterna uppgick till 1,6 miljarder euro (+ 84,8 %). Av detta var 1,4 miljarder euro (+ 93,8 %) överlåtelseförluster på värdepapper och de delades mellan 218 016 personer (+22,7 %).

Statistiska tabeller