Statistik från Skatteförvaltningen: Personkundernas avdrag under skatteår 2011

Statistiska uppgifter om personkundernas avdrag vid inkomstbeskattningen för skatteår 2011.

Avdragssystemet inom personbeskattningen är uppdelat i avdrag inom  

  • statsbeskattningen,
  • kommunalbeskattningen och
  • både statsbeskattningen och kommunalbeskattningen.

Enligt inkomstslag skiljer man mellan avdrag från förvärvsinkomst och avdrag från kapitalinkomst.  Därutöver finns det avdrag som görs direkt från skatten.

Resekostnadsavdrag

Kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen utgör utgifter för inkomstens förvärvande, som dras av från förvärvsinkomsten inom både stats- och kommunalbeskattningen..

För skatteår 2011 deklarerade personkunderna sammanlagt 2 072 milj. euro (+ 7,5 %) i resekostnader. Totalt 857 380 personer (+ 2,2 %) deklarerade resekostnader.

Avdraget av resekostnader från förvärvsinkomst gick upp till 1 526 milj. euro (+9,0 %). Totalt 820 352 personer (+ 2,5 %) fick resekostnadsavdrag. Maximibeloppet för resekostnadsavdraget är 7 000 euro och självrisken är 600 euro. Maximiavdraget gjordes av 25 512 personer av vilka över 67 % hade årsinkomster som översteg 35 000 euro/år.

Asunnon- ja työpaikan väliset matkakulut, sv

Avdrag för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer

Kostnaderna för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationerna utgör utgifter för inkomstens förvärvande, som dras av från förvärvsinkomsten både inom stats- och kommunalbeskattningen..

Avdraget av medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationerna från förvärvsinkomst gick upp till 603 milj. euro (+2,4 %). Avdraget gjordes av 1 970 050 personer (+ 0,2 %). Av dem som gjorde avdraget var 88 % löntagare.

Työmarkkinajäsenmaksut 2008-2011, sv

Avdrag för pensionsförsäkringspremier

Pensionsförsäkringar är antingen obligatoriska eller frivilliga. Den obligatoriska pensionsförsäkringen är lagstadgad eller den baserar sig på avtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna. Den frivilliga pensionsförsäkringen kan vara en kollektiv eller en individuell försäkring som personen själv eller arbetstagaren har ordnat.

Avdragen för obligatoriska och frivilliga pensionsförsäkringar gick upp till 4 608 milj. euro (+10,4 %). Avdraget för pensionsförsäkring gjordes av 2 643 927 personer (-2,8 %).

De obligatoriska pensionsförsäkringspremierna dras av från förvärvsinkomsten i stats- och kommunalbeskattningen. Summan av de utbetalda obligatoriska pensionsförsäkringspremierna gick upp till 4 187 milj.euro (+12,4 %) och avdragssumman var lika stor. Antalet utbetalare/erhållare var 2 585 557 (+ 1,2 %).

Det obligatoriska pensionsskyddet kan kompletteras med frivilliga pensionsförsäkringar. Premierna för frivilliga pensionsförsäkringar dras av från kapitalinkomsterna. Antalet personer som betalade frivilliga pensionsförsäkringspremier gick upp till 412 995 (-5,6 %) och summan var 421 milj. euro (-7,1 %). Avdragen för frivilliga pensionsförsäkringspremier gick upp till 417 milj. euro (-7,1 %) och avdraget gjordes av 409 847 personer (-5,7 %).

Pakolliset ja vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut 2008-2011, sv

Studiepenningavdrag

Studerande får i sin beskattning göra ett studiepenningavdrag som görs från förvärvsinkomst endast i kommunalbeskattningen. Maximibeloppet för avdraget är 2 600 euro. Avdraget av studiepenning från förvärvsinkomst gick upp till 190 milj. euro (-9,7 %). Avdraget gjordes av 186 837 personer (-7,4 %).

Till studiepenningavdraget är berättigade de studerande som avlägger sina högskole- eller yrkeshögskolestudier inom utsatt tid. Avdraget görs direkt från skatten. Antalet personer som fick studiepenningavdrag var 4 752 och avdragsbeloppet var 2,4 milj. euro.

Opintorahavähennys 2008-2011, sv

Pensionsinkomstavdrag

Pensionsinkomstavdrag beviljas vid stats- och kommunalbeskattningen och det minskar gradvis då inkomsterna ökar.  Avdraget som görs från pensionsinkomsten är maximalt 11 150 i statsbeskattningen och 8 170 euro i kommunalbeskattningen.

Pensionsinkomstavdraget är till sitt eurobelopp det största avdraget som görs från förvärvsinkomsten inom statsbeskattningen, 10 804 miljoner euro (+0,1 %). Avdraget gjordes av 1 459 044 personer (+1,1 %) och dess storlek var i genomsnitt 7 405 euro.

Pensionsinkomstavdraget som görs från förvärvsinkomst i kommunalbeskattningen gick upp till 5 550 milj. euro (+1,4 %). Avdraget gjordes av 1 198 659 personer (+0,4 %) och dess belopp var i genomsnitt 4 630 euro.

Eläketulovähennys 2008-2011, sv

Ränteavdrag för bostadslån mm.

Personkunderna kan i sin beskattning dra av räntorna på sina bostads- och studielån samt på lånen för inkomstens förvärvande. I praktiken är nästan alla räntor som dras av bostadslånsräntor.

Räntorna dras av från kapitalinkomsten. Om den skattskyldige inte har kapitalinkomster eller dessa är för små för att avdraget ska kunna göras, får man underskottsgottgörelse som dras av från skatten på förvärvsinkomster. Underskottsgottgörelsen utgör 28 procent av beloppet på de räntor som inte kan dras av från kapitalinkomsten. Underskottsgottgörelsen för räntor på skuld som har tagits för anskaffning av första bostad är 30 %. Underskottsgottgörelsens maximibelopp är 1 400 euro och det höjs med 400 euro för ett barn och med 800 euro för minst två barn.

Avdragen för räntor mm. i deklarationerna minskade mellan åren 2009 och 2010 till och med så mycket som -49,2 % men de har börjat öka igen fr.o.m. 2010. Totalt 1 483 231 personer (+ 3,0 %) deklarerade räntor på bostadslån mm. för 2011 och totalbeloppet var 1 447 milj. euro (+22,8 %).

Underskottsgottgörelsen för räntor på bostadslån mm. utgjorde avdrag från förvärvsinkomst till ett belopp på 340 milj. euro (+22,0 %) hos sammanlagt 1 286 111 (+3,0 %). Den maximala underskottsgottgörelsen för räntor på bostadslån mm. fick 12 286 personer.

Asuntolainan korot 2008-2011, sv

Hushållsavdrag

Hushållsavdraget dras av direkt från den skatt som ska betalas.

Statistiker: