Statistik från Skatteförvaltningen: Personkundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter och skattetagarnas utdelningar skatteåret 2011

Statistiker över personkundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter samt skattetagarnas utdelningar skatteåret 2011.

Inkomstskatter

Personkunder påfördes för skatteåret 2011 skatter på förvärvsinkomster 24,3 miljarder euro (+ 3,1 %) och skatter på kapitalinkomster 2,0 miljarder euro (+ 12,9 %). Skatter på förvärvs- och kapitalinkomster betalades av sammanlagt 4 232 371 personer (+ 0,3 %).

Inkomstskatternas eurobelopp ökade med sammanlagt 963 miljoner euro. Av ökningen var förvärvsinkomsternas andel 733 miljoner euro och kapitalinkomsternas andel 229 miljoner euro. Ökningen av förvärvsinkomsterna med 3,1 procent var mindre än ökningen av förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomster, som var 4,4 procent. Orsaken är närmast sjukförsäkringspremieprocentens betydande minskning från det förra året. Även förändringarna som gjordes i grunderna för statens inkomstskatt inverkade en aning.

Skatter på kapitalinkomster fortsatte att öka från året innan, men 2010 års ökning med närmare en tredjedel uppnåddes visserligen inte. Ökningen av skatter på kapitalinkomster kan förklaras främst med ökningen av skattepliktiga dividender, andra överlåtelsevinster än vinster av försäljning av värdepapper samt kapitalinkomster av skogsbruket. Den skattepliktiga andelen av dividender bl.a. från börsbolag ökade med 23 procent. Ökningen av skatter på kapitalinkomster har å andra sidan saktats av förluster av handel med värdepapper, vilka förluster ökade med över 90 procent till 1,4 miljarder euro.

Statistiker:

Skatteåterbäringar och kvarskatter

Skatteåterbäringar, dvs. förskottsåterbäringar betalas till 3,3 miljoner personer (+ 0,5 %) sammanlagt 2,3 miljarder euro (+ 7,8 %). Den genomsnittliga återbäringen är 685 euro (+ 7,4 %).

Förskottsåterbäringarna har ökat på grund av räntor på bostadslån, som ännu under 2011 kunde dras av till hela beloppet. Räntebeloppet ökade med 22,8 procent närmast på grund av uppgång av räntenivån.  Även ökningen av eurobeloppet av hushållsavdraget (+ 16,7 %) samt av överlåtelseförluster (+ 84,7 %) återspeglas i ökade förskottsåterbäringar.  Kunderna kan under årets lopp ansöka om ändring i sin förskottsinnehållningsprocent på grund av utgifter som är avdragsgilla i beskattningen, men alla utnyttjar inte denna möjlighet och får därför förskottsåterbäring eller åtminstone mindre kvarskatter.

741 tusen kunder (- 0,5 %) ska betala sammanlagt 1,0 miljarder euro i kvarskatter (+ 3,8 %). Genomsnittlig kvarskatt är 1 415 euro (+ 4,4 %).

Kvarskatterna har ökat på grund av ökade skatter på kapitalinkomster, å andra sidan minskas skatterna på grund av samma faktorer som ökar kvarskatterna. Ökningen av kvarskatterna har sakats av också på grund av förskottskompletteringar som personkunderna har betalat. Förskottskompletteringarna ökade från det förra året med cirka 130 miljoner euro (+ 23 %).

Statistiker:

Skattetagarnas utdelningar av inkomstskatterna

Skatteförvaltningen redovisar inkomstskatterna som tagits ut från personkunderna till staten, kommunerna, Folkpensionsanstalten och församlingarna.

Av de inkomstskatter som påfördes personkunder utgör:

  • statens andel 7,3 miljarder euro (+ 5,8 %)
  • kommunernas andel 16,4 miljarder euro (+ 5,1 %)
  • Folkpensionsanstaltens andel 1,7 miljarder euro (12,8 %)
  • församlingarnas andel 870 miljoner euro (+ 1,9 %).

Ökningen av beloppet som redovisas till staten beror främst på att skatterna på kapitalinkomster ökade med 229 miljoner euro. Även skatterna på förvärvsinkomster som staten har fått ökade med 167 miljoner euro (3,3 %), men blev på grund av ändringar i skattegrunder mindre än förvärvsinkomsternas ökning, som var 4,4 procent. För kommunernas vidkommande påskyndades ökningen förutom av förvärvsinkomsternas uppgång även av stegringen av kommunalskatteprocentsatsen (18,97 % -> 19,16 %).

Den rejäla sänkningen av eurobelopp som redovisas till Folkpensionsanstalten beror på minskningen av sjukförsäkringspremieprocentsatserna. Orsaken till minskningen av kyrkoskatterna är utträdande ur kyrkan, vilket likväl jämnades ut till närmare hälften av siffran under kulminationsperioden år 2010.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken