Statistik från Skatteförvaltningen: Inkomstbeskattning av personkunder under skatteåret 2010

På denna sida finns statistiker över personkundernas inkomster, avdrag, inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter samt skattetagarnas andelar av inkomstskatterna under skatteåret 2010.

Skattepliktiga inkomster

Skattepliktig inkomst är alla sådana inkomster i pengar eller i pengars värde som inte särskilt föreskrivs vara skattefria.

Förvärvs- och kapitalinkomster*

Personkundernas förvärvs- och kapitalinkomster var sammanlagt 117,5 miljarder euro under skatteåret 2010. Inkomsterna ökade med 4,3 procent jämfört med det föregående året.

Av förvärvs- och kapitalinkomsterna var

  • 108,2 miljarder euro förvärvsinkomst (ändringen 3 % jämfört med det föregående året)
  • 9,3 miljarder euro kapitalinkomst (ändringen 22,1 % jämfört med det föregående året)

Statistikerna innehåller både de skattepliktiga inkomsterna och vissa inkomster som enligt lag är skattefria, exempelvis skattefria dividendinkomster och överlåtelsevinster. Enligt preliminära uppgifter är beloppet på de skattefria dividendinkomsterna 2,2 miljarder euro.

Personkundernas förvärvs- och kapitalinkomster under skatteåren 2007 – 2010

År Förvärvsinkomst
milj. euro
Ändrring %

Antalet 
mottagare,st.

Kapitalinkomst
milj. euro

Ändrring %

Antalet 
mottagare,st.

2007

97 254

5,5

4 402 151

11 634

23,7

2 500 423

2008

103 323

6,2

4 433 440

9 683

-16,8

2 435 744

2009

105 035

1,7

4 437 289

7 615

-21,4

2 486 520

2010

108 169

3,0

4 465 656

9 301

22,1

2 561 805

Personkundernas förvärvs- och kapitalinkomster under skatteåren 2007 - 2010

förvärvs- och kapitalinkomster

Personkundernas dividendinkomster, överlåtelsevinster och hyresinkomster under skatteåren 2007 – 2010

dividendsinkomster, överlåtelsevinster och hyresinkomster

Utkomstskyddsförmåner för arbetslösa*

Antalet personer som får utkomstskyddsförmåner för arbetslösa minskade med 24 808 personer. Däremot ökade beloppet på utkomstskyddsförmånen för arbetslösa med 375 miljoner euro jämfört med skatteåret 2009.

Utveckling av utkomstskyddsförmåner för arbetslösa under skatteåren 2007 – 2010

År Milj. euro Ändring, %

 

Antalet, st.

Ändring, %

2007

2 229

-9,3

497 183

-8,2

2008

2 114

5,1

473 545

-4,8

2009

2 875

36,0

637 651

34,7

2010

3 250

13,1

612 843

-3,9

Avdrag

Avdragssystemet inom personbeskattningen indelas generellt taget i två delar: i avdrag från förvärvsinkomster och i avdrag från kapitalinkomster. Därutöver finns det avdrag som görs direkt från skatten.

Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen*

Kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen utgör utgifter för inkomstens förvärvande, som dras av från förvärvsinkomsten.

Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen under skatteåren 2007 - 2010*

Resekostnader, 1 000 euroAntalet, st.

2007

Ändring %

2008

Ändring %

2009

Ändring %

2010

Ändring %

Deklarerade resekostnader

1 693 396

7,6

1 855 533

9,6

1 841 920

-0,7

1 925 414

4,5

Antalet personer som deklarerat
uppgiften

853 429

5,9

866 769

1,6

831 983

-4,0

837 817

0,7

Avdragna resekostnader

1 262 046

13,4

1 403 790

11,2

1 327 562

-5,4

1 399 999

5,5

Antalet personer som fått avdrag

815 274

5,6

833 897

2,3

790 714

-5,2

799 443

1,1

Antalet personer som gjort
maximiavdrag

11 933

-73,1

18 028

51,1

18 350

1,8

20 344

10,9

Hushållsavdrag

Hushållsavdraget dras av direkt från den skatt som ska betalas.

Beskattningsbara inkomster*

Den beskattningsbara inkomsten utgörs av differensen mellan den skattepliktiga inkomsten och de lagenliga avdragen.

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten indelas i den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen och den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen. Därtill finns den beskattningsbara kapitalinkomsten. Alla dessa räknas ut på olika sätt och det görs olika avdrag från dem.

Personkundernas beskattningsbar inkomst under skatteåren 2007 – 2010

Fysiska

personer

 

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

 

Milj. 

euro

Ändr-

ring %

Antalet

1000 st.

Milj.

euro

Ändr-

ring %

Antalet

1000 st.

Milj.

euro

Ändr-

ring %

Antalet

1000 st.

Milj.

euro

Ändr-

ring, %

Antalet,

1000 st.

Beskattningsbar förvärvsinkomst, statsbeskattningen

89 476

5,4

4 296

85 425

-4,5

3 916

85 073

-0,4

3 845

88 967

4,6

3 984

Beskattningsbar förvärvsinkomst, kommunalbeskattningen

78 676

7,8

3 899

83 637

6,3

3 948

84 402

0,9

3 908

85 733

1,6

3 861

Beskattningsbar kapitalinkomst

8 923

25,8

1 054

6 833

-23,4

866

4 957

-27,5

912

6 522

31,6

974

Inkomstskatter

Personkunderna påfördes sammanlagt 25,3 miljarder euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter för skatteåret 2010. Ökningen är 1,1 miljoner euro, dvs. 4,5 procent jämfört med det föregående året.

Personkundernas skatter och avgifter av skattenatur under skatteåren 2007–2010

Personkunder

2007

2008

2009

2010

Milj. euro

Ändring, %

Milj. euro

Ändring, %

Milj. euro

Ändring, %

Milj. euro

Ändring, %

Förvärvsinkomstskatter

22 654

3,2

23 781

5,0

22 906

-3,7

23 566

2,9

Kapitalinkomstskatter

2 454

25,6

1 869

-23,8

1 340

-28,3

1 771

32,2

Totalt

25 108

5,0

25 650

2,2

24 245

-5,5

25 337

4,5

Antalet betalare

4 222 510

4 252 664

4 221 662

4 219 475

Skatteåterbäringar och kvarskatter

3,3 miljoner personer får sammanlagt 2,12 miljarder euro i återbäring. Den genomsnittliga återbäringen är 638 euro. 745 000 kunder måste betala över en miljard euro i kvarskatter. Den genomsnittliga kvarskatten är 1 356 euro.

Skattetagarnas andelar av inkomstskatter

Skatteförvaltningen redovisar de uttagna inkomstskatterna till skattetagare som tillhandahåller samhälleliga tjänster, dvs. till staten, kommunerna, Folkpensionsanstalten och församlingarna.

Av de inkomstskatter som påförts personkunderna utgör

  • 6,9 miljarder euro statens andel (ändringen 2,8 % jämfört med det föregående året)
  • 15,6 miljarder euro kommunernas andel (3,5 %)
  • 2 miljarder euro Folkpensionsanstaltens andel (22,7 %)
  • 853 miljoner euro församlingarnas andel (0,78%).

Hos personkunder debiterade förvärvs- och kapitalinkomstskatter samt skattetagarnas andelar under skatteåren 2000–2010

Ytterligare information:

  • Pressmeddelande:

* Skatteåret 2010: enligt preliminära uppgifter

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken