Skatteförvaltningen börjar stegvis använda ett nytt färdigprogram i beskattningen

Kärnan i Skatteförvaltningens gamla IT-system var 20 år gammal. Även om de gamla systemen fungerade väl, var det besvärligt att uppdatera och utveckla systemhelheten, och behovet att förnya hela systemet var stort.

Före systemreformen hade Skatteförvaltningen cirka 70 separata program som användes i beskattningen, av vilka största delen var gjorda enbart för Skatteförvaltningens användning. Att ersätta de gamla programmen med ett färdigprogram inleddes år 2016.

Utgångspunkten är en pålitlig och smidig beskattning och en allt bättre kundservice. Det nya beskattningsprogrammet säkerställer Skatteförvaltningens funktionssäkerhet även i framtiden. Programmet minskar på informationsförvaltningens kostnader och möjliggör snabba förändringar i beskattningspraxis.

Det nya programmet är specifikt gjort för beskattningsändamål. Dessutom anpassar Skatteförvaltningen beskattningens arbetsprocesser så att de är i linje med programmet. Konfigurationen och ibruktagandet av programmet genomförs i Valmis-projektet.

Färdigprogrammet underlättar beskattningsarbetet

Med hjälp av Valmis-projektet görs Skatteförvaltningens strategier till praxis och målsättningen att vara en av världens bästa skattemyndigheter förverkligas. Det nya programmet underlättar utvecklingsarbetet kring beskattningen och bidrar till betydliga kostnadsbesparingar.

Skatteförvaltningens handläggare får genom den nya programvaran en betydligt mer omfattande helhetsbild av kundens situation. Den är ett bättre verktyg än det gamla såväl för skattekontrollen som för kundhandledningen och -rådgivningen.

Det nya IT-systemet möjliggör utveckling av e-tjänsterna

Skatteförvaltningens elektroniska tjänster har förnyats. Överföringen till det nya beskattningsprogrammet har för kunderna framgått som förändringar i e-tjänsterna från och med 2017 då tjänster som tidigare använts bl.a. Skattekonto har dragits in och ersatts med MinSkatt. MinSkatt öppnades för personkunder i november 2018.

De förändringar som Valmis-projektet medför syns under de kommande åren hos kunderna närmast som förbättrad service. Förändringarna kan också bestå av små praktiska detaljer, såsom ändringar i kundbrevens utseende.