Det färdiga beskattningsprogrammet anpassas till Finlands förhållanden

Inom Valmis-projektet samarbetar Skatteförvaltningen intensivt med leverantörerna. Det är viktigt för Skatteförvaltningen att internt lagra kunnandet som uppstår under projektet.

Under Valmis-projektet arbetar anställda från det amerikanska Fast Enterprises i Finland. Som produkt utvecklas GenTax i Fasts utvecklingscenter i Denver, men programmet anpassas lokalt till den finska beskattningen. Även Skatteförvaltningens egna anställda deltar i projektet, samt konsulter från det delvis finska Nortal, vilket betyder att även finska aktörer kan öka sitt kunnande.

Projektets gång

Projektet började 2013 och det sista ibruktagandet sker i slutet av 2019. Arbetet utförs stegvis som separata projekt för varje ibruktagande. De gamla programmen uppehålls och används tills varje nya fas är testad helt och hållet.

Våren 2012 lät man göra en utomstående bedömning av förutsättningarna för att starta projektet. Bedömningen gjordes av Teknologiska forskningscentralen VTT. På basis av bedömningen gav finansministeriet ett utlåtande i enlighet med informationsförvaltningslagen, och det beslöts att starta projektet.

Konkurrensutsättningen gjordes genom en förhandlingsprocess 2013 och utvecklingsprojektet körde igång 2014.

Arbetet inom projektet är uppdelat i fem olika ibruktagandefaser. I den första fasen tas togs GenTax i bruk i hela Skatteförvaltningen och bland annat hanteringen av kunduppgifter flyttades över till det nya programmet. Av skatteslagen överfördes arvs- och gåvoskatten till det nya systemet i det första ibruktagandet år 2016. I den andra fasen år 2017 överfördes behandlingen av skatter på eget initiativ till GenTax och i den tredje fasen år 2017 behandlingen av samfundens inkomstskatt. I det fjärde ibruktagandet hösten 2018 överfördes personkundernas inkomstskatter till GenTax. I den sista fasen 2019 överförs fastighetsskatten och överlåtelseskatten till GenTax.

Under projektet ersätts även de elektroniska serviceprogrammen som varit i bruk tidigare. Den elektroniska kundkanalen MinSkatt togs i bruk vid ingången av år 2016. Nya elektroniska servicetjänster öppnas för kunderna i varje fas av ibruktagandet.

Valmis-projektets fördelar och kostnader

Valmis-projektet är ett mycket omfattande projekt, där processerna inom beskattningen utvecklas och datasystemen förnyas. Det nya IT-systemet uppskattas årligen spara 15–20 M€ i underhålls- och utvecklingskostnader, vilket innebär att programmet beräknas ha betalat sig självt på cirka tio år. Projektet kommer även att minska på arbetsbördan med cirka 100 årsverken. Därtill bedöms projektet också förbättra beskattningens effektivitet.

Investeringen finansieras ur statens budget. Utvecklingsprojektet är en investering som delas upp över flera år, och riksdagen har beviljat det en separat finansiering på 109 miljoner euro. Projektets kostnader består av anskaffningen och konfigureringen av programmet, nedkörningen av de nuvarande systemen samt ibruktagandet av det nya programmet.

Projektets externa kostnader är cirka 140 miljoner euro. Resten av kostnaderna täcks ur Skatteförvaltningens årliga verksamhetsanslag.