Strategi

23.6.2015

Verksamhetsidé

Vi genomför beskattningen till rätt belopp och vid rätt tid i syftet att finansiera samhällets funktioner.

Skatteintäkterna utgör den offentliga ekonomins viktigaste inkomstkälla. Med dem upprätthålls och utvecklas samhällets tjänster. Vi sörjer för att vår verksamhet ger resultat och att vår driftssäkerhet är god.

Vi främjar att skatterna betalas på eget initiativ och att de kommer in mer i realtid än hittills. Vi sörjer för att våra kunder betalar sina skatter vid rätt tidpunkt och till rätt belopp. Vi debiterar skatterna nära den tidpunkt då den beskattningsbara inkomsten har uppstått. De skatteintäkter vi samlat in redovisar vi till skattetagarna så i realtid som möjligt.

Värderingar

Våra värderingar är:

 • Förtroende
 • Samarbete
 • Förnyelse

Vision

Skatteförvaltningen är till sitt rykte och sina resultat en av de bästa i världen.

Vårt mål är att vara en organisation som uppskattas i Finland och internationellt och vara en av de bästa skatteförvaltningarna i världen. Att vi uppskattas bygger på att vår verksamhet är pålitlig och enhetlig och att vår personal är yrkeskunnig. Uppskattningen ökas ytterligare av att kundernas administrativa börda minskas och att de är medvetna om tjänsterna som produceras med skattemedel.

Våra anställda är stolta över sin arbetsgivare och de är efterfrågade på arbetsmarknaden. Vår verksamhet präglas av en ständig vilja till förnyelse. Bilden av oss som arbetsgivare är bra. De bästa medarbetarkandidaterna anser att vi är en attraktiv arbetsgivare.

Växande genomslagskraft

I vår verksamhet betonar vi mer än tidigare vår samhälleliga genomslagskraft. Detta betyder inte att vi glömmer att förbättra produktiviteten.

Vårt mål är att minska skatteunderskottet och på så sätt öka skatteintäkterna. Vi stärker kundernas positiva inställning till skatter och minimerar riskerna liksom även möjligheterna att agera fel. Vi minskar våra kunders administrativa börda och belönar dem när de agerar rätt. Detta stärker våra kunderna positiva bild av oss och deras positiva inställning till att betala skatt. Hanteringen av skatterisker är en faktor som styr vår verksamhet. Den hjälper oss att rikta våra resurser rätt.

Våra processer och datasystem är helt integrerade vilket hjälper att nå produktivitetsnytta.

Att ledarskapet är baserat på förtroende och att vi aktivt satsar på att främja välbefinnandet i arbetet ökar våra medarbetares motivation och förbättrar våra resultat.

Strategiska mål

Skatteunderskottet minskar avsevärt
 • Den positiva inställningen till skatter är på en god nivå.

  Vi främjar en positiv inställning till beskattningen genom att verka för en bättre och bredare medvetenhet om beskattningens samhälleliga betydelse.
   
 • Skattelagstiftningen har genomslagskraft

  Vi påverkar aktivt utvecklingen av skattelagstiftningen så att den främjar att våra strategiska mål uppnås. Vår sakkunskap fokuseras särskilt på kompetens i beskattningsförfaranden
   
 • Möjligheterna att agera fel minimeras

  Genom hantering av skatterisker, skatteövervakning och föregripande handledning minskar möjligheterna att agera fel. Vi främjar att lagstiftningen utvecklas i en riktning som gör det allt lättare för kunderna att agera rätt.
Kunderna agerar rätt
 • Våra kunder anser att det lönar sig att agera rätt

  Vi söker innovativa sätt att belöna våra kunder för att de agerat rätt. En kund som agerar rätt hjälper att samla in skatteintäkter och sparar kostnader.
   
 • De som agerar hederligt skyddas

  Vi skyddar de kunder som agerar rätt från ohederlig konkurrens som baserar sig på undvikandet av skatter. Möjligheterna att undvika skatt minskar tack vare våra heltäckande register över företag och arbetstagare. Genom hanteringen av skatterisker och vår goda kundkännedom riktar vi skatteövervakningen på riskobjekt.
   
 • Skatteärenden kan skötas lättare och med mindre kostnader

  Vi lättar på den arbetsbörda beskattningen orsakar företag och privatpersoner Vi intensifierar samarbetet med myndigheterna och andra intressegrupper och ökar automationen. Vi utvecklar direkt dataöverföring mellan Skatteförvaltningens och företagens och de övriga myndigheternas datasystem och vi förbättrar våra e-tjänster. Detta minskar kundernas behov att besöka oss för att sköta sina ärenden.
Smidiga och effektiva processer
 • Processtyrning i bruk

  Vi tar i faser och behärskat i bruk ett processbaserat sätt att arbeta. Processtyrningen stöder linjeorganisationen särskilt vid utvecklandet av verksamheten. Färdigprogramlösningen stöder den nya handlingsmodellen.
   
 • De nya sätten att arbeta fås snabbt i bruk

  Vi tar i bruk utvecklingsmetoder som är snabbare och mer kreativa och flexibla än hittills och som gör det möjligt för oss att genomföra reformer även genom att pröva oss fram. Vi övergår klart snabbare än hittills från idé till realiseringsfas.
   
 • Resursanvändningen har optimerats

  Styrsystemet, det processbaserade arbetssättet, personalens kompetens och teknologin stödjer att resurser används effektivt. Tack vare detta minskar skatteunderskottet och kostnadseffektiviteten ökar.
   
 • Hanteringen av skatterisker styr verksamheten

  Vi övergår till att handleda och skattegranska kunderna utgående från hanteringen av skatterisker.
   
 • Den föregripande handledningen ger resultat och skatteövervakningen har genomslagskraft

  Vi ökar vår kundkännedom så att vi kan rikta den föregripande handledningen som vi gör på eget initiativ till rätt kundgrupper, såsom startande företag. Den föregripande handledningen är effektiv och sakkunnig vilket hjälper kunderna att förutse slutresultatet av beskattningen och minskar antalet fel som kunderna gör.

  Utgående från hanteringen av skatterisker riktar vi övervakningen på rätt kundgrupper. Övervakningsåtgärderna anpassas till riskens omfattning och kundens särdrag. En framgångsrik skatteövervakning har även förebyggande verkan. 
   
 • Dataflöden utnyttjas effektivt

  För att skaffa den information vi behöver i beskattningsarbetet använder vi oss mer än hittills av data som vi får direkt ur våra intressegruppers och ur andra myndigheters datasystem. Vid behov digitaliserar vi uppgifterna så att all information finns i elektronisk form. Med hjälp av riksomfattande arbetsförteckningar utjämnar vi arbetsbördorna mellan våra enheter och främjar regional jämbördighet.

  Vi ökar det automatiska internationella informationsutbytet för att få allt mer heltäckande information med vars hjälp vi kan säkerställa inflödet av skatteintäkter.
Kunnig och motiverad personal
 • Vi sörjer för välbefinnande i arbetet

  Vi satsar på välbefinnande i arbetet och på förebyggande företagshälsovård. Vi ingriper i problem i ett tidigt skede. Vi kartlägger och avlägsnar hinder för välbefinnande i arbetet. Vi betonar öppenhet och objektivitet. Vi utvecklar sätt att sammanjämka arbete och fritid.
   
 • Vi säkerställer den kompetens som uppgifterna kräver

  När rutinuppgifterna minskar ändrar vårt arbete karaktär. Detta kräver mer och bättre sakkunskap. Vi skapar för varje medarbetare den väg för utveckling som passar honom eller henne bäst. Vi beaktar i rekryteringen att uppgifternas kravnivå stiger.
   
 • Ledandet bygger på förtroende och ömsesidig uppskattning

  Vårt ledande baserar sig på förtroendefullt samarbete mellan ledning och personal. Samarbetet är intensivt och öppet. Vårt ledande är coachande och det stödjer medarbetaren och skapar förutsättningar för framgång i arbetet.
   
 • Arbetsredskapen och arbetssätten är i skick

  Vi använder moderna arbetsredskap som höjer arbetets effektivitet och kvalitet och gör arbetet behagligt. Vi står nära i täten med att ta i bruk nya arbetsredskap. Det är viktigt att vi har ändamålsenliga arbetsredskap och att dessa fungerar som en del av helheten.

  Vi letar fram effektiva arbetssätt som bäst lämpar sig för processbaserat arbete. I fråga om att ta fram arbetssätt är vi innovativa och villiga att experimentera så att vi finner de lösningar som är bäst lämpade just för Skatteförvaltningen. Arbetssätten stödjer utvecklingen och trivseln för våra anställda och säkerställer att vi når våra strategiska mål. Nya arbetssätt och lokalitetskoncept ökar växelverkan och minskar arbetets bindning till en specifik plats.