Vero24-tjänster

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER Informationssystem för kundernas begäranden om handledning, rådgivning och support genom Vero24-tjänster Svarsbanken, Egen fråga och Chat.
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Att förenhetliga rådgivningen.
Att utveckla tjänsten.

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Uppgifter som kunden ger och som uppstår då kunden tar kontakt.
UPPGIFTER SOM REGELRÄTT KAN LÄMNAS UT Uppgifter lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.
GRUPP SOM REGISTRERAS Skatteförvaltningens kunder
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS
  • Kundens namn eller signatur, kundens personbeteckning eller FO-nummer
  • Kundens kontaktuppgifter; adress, e-postadress, telefonnummer
  • IP-numret för kundens teleförbindelse, operativsystem och webbläsare
  • Kundens webbläsarhistorik från skatt.fi till Vero24-tjänsten
  • Klassificering av kundens kundgrupp
  • Ämneskategorierna för kundfrågor
  • Kundens fråga och svaret hen fått inklusive tidpunkten

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken