Skattereskontra

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Skattereskontra
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325
00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Indrivning av fordringar från bil- och punktskattekunder.

Det är nödvändigt att samla person- och andra individualiseringsuppgifter för individualisering av kunderna. 

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över information som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS

Personkunder

UPPGIFTSGRUPPER

I förtullnings- och skattebeslut som flyttas från bil- och punktskattesystemen till skattereskontran ingår i personbetecknings-, namn-, adress- och återbäringsbeslut gällande personkunder även uppgifter om bankkonto.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken