Skatteförvaltningens register över kartläggningen av kundernas behov

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTRET

Registret över kartläggningen av kundernas behov

Registeransvarig Skatteförvaltningen
Personbeskattning/Serviceenheten
PB 325, 00052 SKATT

Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors
Telefonväxel: 029 512 000
SYFTET MED
DATABEHANDLINGEN
Att förbättra tjänsterna så att det blir lättare att sköta skatteärenden.
ALLMÄNT

I kartläggningarna av kundernas behov undersöks bland kundgrupper som valts för varje enskilt fall problemen då det gäller att sköta skatteärenden och vad kunderna behöver. Syftet med behovskartläggningen är att utveckla tjänsterna så att det blir lättare att sköta skatteärenden.

Behovskartläggningen inkluderar en kundnöjdhetsundersökning och kundintervjuer.

Dessutom undersöks kontakter som kunderna tagit tidigare (se registerbeskrivning.skatt.fi, Skatteförvaltningens kontaktdatabas)

Intervjuerna sparas för litterering (omvandling av diskussionsmaterialet i textform), och en del av intervjuerna spelas in på video för att illustrera kundens problem i användningen av tjänsterna.
GRUPPERNA AV REGISTRERADE OCH DATAINNEHÅLLET I REGISTRET
REGISTRERADE

Del av kundgruppen som genom ett slumpmässigt urval valts till kundnöjdhetsenkäten (till exempel slumpmässig grupp av nya företagare)

samt kunder som gett sitt samtycke till intervjuerna. 
INNEHÅLLET I REGISTRET

För dem som gått med på en intervju sparas följande uppgifter för intervjun:

  • Kundens namn
  • Kundens personbeteckning eller FO-nummer
  • Kundens adress
  • Tidpunkt för intervjun
  • Start- och slutdatum för räkenskapsperioden
  • Kundens telefonnummer
  • Ljud- och videoinspelning av intervjun

Följande uppgifter sparas om kundnöjdhetsenkäten

  • Start- och slutdatum för räkenskapsperioden
  • Kundens e-postadress (källa: Patent- och registerstyrelsen
FÖRVARING OCH SKYDD AV NERTECKNINGARNA

Nerteckningarna görs i Exceltabeller som sparas så länge projektet pågår (12 mån).

Uppgifterna sparas på Skatteförvaltningens skyddade nätdiskett.
UTLÄMNANDE AV NERTECKNINGAR Nerteckningarna ägs av Skatteförvaltningen. De lämnas inte ut till parter utanför Skatteförvaltningen och används inte för något annat ändamål inom Skatteförvaltningen.
ANVÄNDARRÄTTIGHETER TILL NERSKRIVNINGARNA Rättigheter till de sparade uppgifterna beviljas projektchefen, styrgruppen samt dem som intervjuat kunderna, cheferna och de sakkunniga vid Skatteförvaltningen vars arbetsuppgifter omfattar utvärdering och utveckling av kundservicekvaliteten eller inskolning och utbildning för kundservicepersonalen.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken