Skatteförvaltningens projekt för optimering av kundprocessen – informantregistret

REGISTERBESKRIVNING enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER

Skatteförvaltningens projekt för optimering av kundprocessen – informantregistret

REGISTERANSVARIG

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT

Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors
Växel 029 512 001

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA

Informanternas kontaktinformation och intervjuuttalanden används för att utveckla Skatteförvaltningens tjänster.

ALLMÄNT

Skatteförvaltningen har organiserat kundbetjäningen med hjälp av riksomfattande servicenummer och skattebyråer. I samband med telefonbetjäningen och kundernas besök på skattebyrån ombeds en del kunder lämna sina kontaktuppgifter för att vi ska kunna kontakta kunden senare för en enskild intervju.

Syftet med intervjuerna är att utveckla Skatteförvaltningens kundbetjäning så att kunderna kan sköta sina skatteärenden med så lite administrativ börda och så snabbt som möjligt.  

GRUPPER SOM REGISTRERAS OCH REGISTRETS DATAINNEHÅLL

PERSONER SOM REGISTRERAS

Kunder som gett sitt samtycke till intervjun genom att lämna sina kontaktuppgifter, ca 20 personer per riksomfattande servicenummer och 20 personer per skattebyrå som undersöks.

REGISTRETS INNEHÅLL

 

Om informanterna registreras följande uppgifter för en intervju:

  • Kundens namn
  • Kundens personbeteckning
  • Datum och klockslag då kunden kontaktats
  • Kundens ärende

Kundens önskemål om när han eller hon ska kontaktas samt telefonnummer

FÖRVARING OCH SKYDD AV REGISTRET

Uppgifterna sparas i en Excel-tabell som förvaras så länge som projektet pågår (12 månader).

Uppgifterna sparas på en skyddad nätverksenhet på Skatteförvaltningen.

UTLÄMNANDE AV REGISTERUPPGIFTER

Uppgifterna är Skatteförvaltningens egendom och de lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen och Skatteförvaltningen använder dem inte för andra ändamål.

BEHÖRIGHETEN ATT ANVÄNDA REGISTRET

Behörigheten att använda uppgifterna som lagrats beviljas projektchefen, projektets styrgrupp och intervjuarna.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken