Responsregister

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER Kundrespons som kommit via Skatteförvaltningens responsblanketter:
respons om kundbesök, respons om telefonkontakt, respons om webbplatsen, respons om e-tjänster
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 000
Besöksadress:
Registratorskontoret
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER Hantering av kundrespons.
I kundresponssystemet registreras kundens respons, där kontaktuppgifterna inte är obligatoriska. Om kunden vill ha svar på sin respons, ska kontaktuppgifterna lämnas i systemet.
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Kundresponssystemet uppdateras med uppgifter som man fått från kunderna eller ansvarspersonerna i samband med respons.
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Uppgifterna lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.
GRUPPER SOM REGISTRERAS Skatteförvaltningens kunder
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS
  • Kundens namn eller signatur, kundens personbeteckning eller FO-nummer
  • Kundens kontaktuppgifter; adress, e-postadress, telefonnummer
  • IP-numret för kundens teleförbindelse, operativsystem och webbläsare
  • Klassificering av kundens kundgrupp
  • Ämneskategorierna i responserna
  • Kundens respons och svaret hen fått inklusive tidpunkten
  • Besökstidpunkt, plats ja kanal
  • Bedömning av kundbetjäningssituationen

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken