Registret över mervärdesskattskyldiga

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Registret över mervärdesskattskyldiga
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Verkställande av mervärdesbeskattning / offentlighet enligt 8 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999; ändrad 249/2001)
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Inga regelbundna utomstående informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Registeruppgifter utlämnas om personer som namngivits av den som begär uppgifterna även om uppgiften inte antecknats i registret  över företags- och organisationsnummer
GRUPPER SOM REGISTRERAS Mervärdesskattskyldiga personkunder
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS Uppgift om personen har registrerats som mervärdesskattskyldig

Uppgift om grunden för mervärdesskatteskydlighet

Uppgift om registreringens giltighetstid

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken