Registret över fullgöranderapporter

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER

Rapporteringsdatasystemet

DELREGISTER

Registret över fullgöranderapporter

REGISTERANSVARIG

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn  029 512 001, Besöksadress
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Utarbetning av fullgöranderapporter om organisationer och organisationsanknutna personer för de ändamål som anges i 6 § lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010).

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS

Handelsregistret

FODS

Befolkningsdatasystemet

Skatteförvaltningens register

Tullens register

Pensionsskyddscentralens register

Arbetslöshetsförsäkringsfondens register

Utsökningsregistren

Polisens register

Rättsregistercentralens register

UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT

Utredningsenheten får överlämna en fullgöranderapport bara till den myndighet som har begärt rapporten och för det ändamål som anges i begäran (5, 6 och 11 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi).

 

Andra uppgifter lämnas inte ut från registret.

GRUPPER SOM REGISTRERAS

Organisationer och organisationsanknutna personer

UPPGIFTER SOM REGISTRERAS

I registret över fullgöranderapporter sparas uppgifter om organisationer och organisationsanknutna personer som myndigheterna utlämnat med stöd av 7 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010).

I registret över fullgöranderapporter kan man spara också uppgifter om organisationer och organisationsanknutna personer som samlats in från offentliga källor.

I registret kan man spara hurdan verksamhet och ekonomi en organisation eller en organisationsanknuten person samt en organisation eller organisationsanknuten person med direkt eller indirekt koppling till de förstnämnda har och hur de fullgör sina skyldigheter i anknytning till skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter och avgifter som tullen tar ut. Sådana uppgifter är t.ex. följande uppgifter om organisationer och organisationsanknutna personer:

- namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer eller andra identifieringsuppgifter samt kontaktuppgifter,

- uppgifter om en organisationsanknuten persons ställning samt om ägar- och besittningsförhållandena i organisationen,

- uppgifter om ekonomisk verksamhet och ekonomisk ställning,

- uppgifter om skyldigheter i anknytning till skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter och avgifter som tullen tar ut samt om fullgörandet av och tillsynen över skyldigheterna,

- uppgifter om betalningsstörningar.

Också fullgöranderapporter sparas i registret över fullgöranderapporter.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken