Register över fenomenutredningar

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER

 Rapporteringsdatasystemet

DELREGISTER

Register över fenomenutredningar

REGISTERANSVARIG

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001, Besöksadress
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Utarbetning av fenomenrapporter för produktion och utdelning av information om den gråa ekonomin.

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS

Handelsregistret

FODS

Befolkningsdatasystemet

Skatteförvaltningens register

Tullens register

Pensionsskyddscentralens register

Arbetslöshetsförsäkringsfondens register

Utsökningsregistren

Polisens register

Rättsregistercentralens register

UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT

Från registret lämnas ut fenomenrapporter till myndigheterna och offentligheten. Om offentligheten av fenomenrapporter bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Andra uppgifter lämnas inte ut från registret.

GRUPPER SOM REGISTRERAS

Organisationer och organisationsanknutna personer

UPPGIFTER SOM REGISTRERAS

I registret över fenomenutredningar kan man med stöd av 4 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi spara följande uppgifter om en person eller organisation, om uppgifterna är nödvändiga för en fenomenutredning:1) namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer eller andra identifieringsuppgifter samt kontaktuppgifter,

2) uppgifter om en organisationsanknuten persons ställning samt om ägar- och besittningsförhållandena i organisationen,

3) uppgifter om ekonomisk verksamhet och ekonomisk ställning,

4) uppgifter om skyldigheter i anknytning till skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter och avgifter som tullen tar ut samt om fullgörandet av och tillsynen över skyldigheterna,

5) uppgifter om betalningsstörningar,

6) uppgifter enligt 1 punkten om personer som står i ett sådant förhållande till personen eller organisationen i fråga som avses i 3 § i lagen om återvinning till konkursbo (758/1991),

7) av förundersökningsmyndigheten även andra uppgifter om en förundersökning än de som avses i 1–6 punkten, när uppgiften har anknytning till ett brott som man misstänker har begåtts inom organisationens verksamhet eller genom att organisationen har utnyttjats,

8) med undantag för de sekretessbelagda rättegångshandlingar som avses i 9 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) och de uppgifter som avses i 10 § i samma lag och som enligt förordnande ska hållas hemliga, uppgifter om ärenden som finns i justitieförvaltningens register och som är eller har varit föremål för åtalsprövning, åtal eller domstolsbehandling och om domar i brottmål som finns i registren, när åtalsprövningen, åtalet eller domstolsbehandlingen har anknytning till ett brott som man misstänker har begåtts inom organisationens verksamhet eller genom att organisationen har utnyttjats.

I registret över fenomenutredningar kan man spara också uppgifter om organisationer och personer som samlats in från offentliga källor.

Också fenomenrapporterna sparas i registret över fenomenutredningar.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken