Offentliga beskattningsuppgifter / samfund, per skatteår

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Offentliga beskattningsuppgifter / samfund, per skatteår
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Offentlighet enligt 5 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över uppgifter som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS Begränsat skattskyldiga dödsbon
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS Kommun

Den skattskyldiges namn

Födelseår

Företags- och organisationsnumret (FO-nummer)

Beskattningsbar inkomst

Det sammanlagda beloppet debiterade skatter

Det sammanlagda beloppet förskott

Skatteåterbäring

Kvarskatt

Förteckningen över offentliga beskattningsuppgifter blir offentlig och läggs fram till påseende i skattebyrån årligen sedan beskattningen blivit färdig senast den 1 november. Förteckningens uppgifter lämnas ut enligt förutsättningarna i 16 §  lagen 621/1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken