Informationskällor som i regel används

Vid beskattningens verkställande används uppgifter i beskattningens olika delregister.

Beskattningen på eget initiativ
Tullen  momsgrunden för import med hjälp av vilken kontrolleras att uppgifterna och beloppen i momsdeklarationerna är korrekta/angivna till rätta belopp
 
Bilskattesystemet
Inga utomstående informationskällor i regel.
 
Blankett för utredning av stadigvarande boningsort/rätt till temporär skattefri användning av fordon
Inga utomstående informationskällor i regel
 
Databasuppgifter som samlats i SAS-data ur systemet samt ur Trafis databas
Trafis tjänst för fordonsuppgifter  Månatliga TPERAP- och dagliga TPERAT-plockningar
 
Elektroniskt system för anmälan om ibruktagande av fordon
Inga utomstående informationskällor i regel
 
Elektroniskt system för anmälan om ibruktagande av fordon - Skattefri användning av EES-fordon
Inga utomstående informationskällor i regel
 
Dynasty-ärendehantering (ärenderegister)

Inga utomstående informationskällor i regel.

 
Finseed kund- och tillståndsregister (nationellt system i Finland för punktskatteskyldiga)

Systemet Central SEED

Tillstånds- och registreringsuppgifter om punktskatteskyldiga i medlemsländer i EU
 
Kundregister för bil- och punktbeskattningen

Suomen Asiakastieto Oy

 
 
Punktskattesystem

Finseed

Personkund:

  • kundens för- och efternamn
  • personbeteckning
  • adressuppgifter
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • kontonummer
 
Proteus, system för ekonomiförvaltning

Inga utomstående informationskällor i regel.

 
Skattereskontra

Inga utomstående informationskällor i regel.

 
System för säkerheter

Suomen Asiakastieto Oy

 
 
Kunduppgifter
Befolkningsregistercentralen personuppgifter ur befolkningsdatasystemet
Patent- och registerstyrelsen uppgifter ur handelsregistret
Folkpensionsanstalten uppgifter om invaliditet
Pensionsskyddscentralen uppgifter om invaliditet
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea)

uppgifter om skattskyldiga som betalar apoteksskatt

29 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet

beträffande skatter som betalas på eget initiativ

 
Registret över förmynderskapsärenden uppgifter om intressebevakning
Lag om förmyndarverksamhet 1999/442 42 § 5 mom.
  18 § Lagen om beskattningsförfarande (1558/1995)
 
Registret över förskottsskatter
Samma informationskällor som för beskattningsdatabasen.
 
Fastighetsdatabasen
Befolkningsregistercentralen befolkningsdatasystemets uppgifter om byggnader
Lantmäteriverket uppgifter om bristerna i lagfartsregistret
Kommuner fastighets- och byggnadsuppgifterna
  Lagen om beskattningsförfarande  (1558/1995) 18 §
 
Betalningsövervakning och betalningsrörelse
Penninginrättningar kontoutdrags- och betalningsuppgifterna
Skatteuppbördslagen (609/2005) 2. kapitel
FMF om skatteuppbörd (747/2005)
Exekutionsverket

betalningsuppgifterna

hinder vid utsökning, utmätningsuppgifter, betalningsplaner med utsökningen

Lag om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) 

Förordning om verkställighet av skatter och avgifter (20.12.2007/1

Statens ämbetsverk på Åland betalningsuppgifterna
Tullverkets vissa verksamhetsställen  betalningsuppgifterna

Domstolar

betalninsuppgifterna

uppgifter om skattebrott

Lag om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007)

 
Debiteringsberäkningens databas
Inga regelbundna utomstående informationskällor.
 
Registret över aktielägenheter
Bostadsaktiebolag / disponent uppgifter om lägenheterna
  lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 17 §
 
Inkomstbeskattning av samfund
Bolag som delar ut dividend uppgifter om dividenderna
  lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 15 §
 
Skattenummerregister för byggbranschen
Inga regelbundna utomstående informationskällor.
 
Offentligt skattenummerregister för byggbranschen
Inga regelbundna utomstående informationskällor.
 
Elektroniskt nyhetsbrev
E-postadresser som anmälts av kunderna
 
Indrivningsdatabasen

Penninginrättningar

Utsökningsmyndigheten, hinder för utsökningen, uppgifter om utsökningen, utsökningens betalningsplan

Lag om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007)

Suomen Asiakastieto Oy

konkursuppgifter
uppgifter om skuldsanering
uppgifter om företagssanering
näringsförbud, avtalet mellan Skatteförvaltningen (f.d. Skattestyrelsen) och Suomen Asiakastieto.

Lag om konkurs- och företagssaneringsregistret (137/2004)

Domstolar

uppgifter om skattebrott

Lag om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007)

 
Registret över försäkringsförmåner som deklarerats för arvs- och gåvobeskattningen
Försäkringsanstalter försäkringsförmånerna som ska beaktas vid arvs- och gåvobeskattningen
  28a § lagen om skatt på arv och gåva  (507/1998)
 
Register över ärenden om återbäring av bilskatt gällande invalider, Bilskattelagen 51 §
Inga utomstående informationskällor i regel
 
Renbeskattningens databas
Föreståndare för renbeteslag renhushållets uppgifter
  15 § lagen om beskattningsförfarande (1558/1995)
 
Tabell för kontroll av bilskatt
Inga utomstående informationskällor i regel
 
Revisionsadministrationens databas
Inga regelbundna utomstående informationskällor.
 
Skattekortsregistret
Samma informationskällor som för beskattningsdatabasen.
 
Beskattningsdatabasen
Arbetsgivare löner, arvoden, naturaförmåner, ersättningar för arbete och kostnader
arbets- och bruksersättningar, arbetsinsatsdividender och andra prestationer i pengarnas värde 

arbetstagarens pensionsavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift,
premier för obligatoriska och frivilliga pensionsförsäkringar,
uppgifter om skuld och ränta

Privathushåll löner och ersättningar för arbete
Träningsfonder träningskostnaderna av idrottsutövare
Arbetsmarknads-
organisationer och arbetslöshetskassor
uppgifter om medlemsavgifterna
Folkpensionsanstalten uppgifter om pension, livränta, arbetslöshetsförmån, dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, övriga sociala förmåner, räntebidrag som betalats av statsmedel, reservistlön och studiepenning

antalet ersättningsdagar hos arbetslösa

studielåneavdragets grunduppgifter

uppgifter om begränsat skattskyldig pensionstagarens sjukvårdsansvar 

Försäkrings- och pensionsanstalter

pensioner, försäkringsersättningar, återbäringar av försäkringspremier och andra prestationer som ansluter sig till försäkringar eller avtal om långsiktigt sparande

FöPL/LFöPL – försäkringarnas arbetsinkomstuppgifter

avgifter av frivillig individuell pensionsförsäkring, kollektivt tilläggspensionsskydd och avtal om långsiktigt sparande

uppgifter om räntor och skulder

uppgifter om begränsat skattskyldig pensionstagares boningsstat och nationalitet

Sjömanspensionskassan premier för sjömanspensioner
Ministerier, kommuner, samkommuner, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Teknologiska utvecklingscentralen närings- och sysselsättningsstöd samt andra med dem jämförbara understöd och bidrag
Undervisningsministeriet, universitet, stiftelser, fonder och övriga utbetalare av stipendier stipendier, understöd, bidrag och biblioteksersättningar
Kredit- och finansinstitut räntor enligt inkomstskattelagen, eftermarknadsgottgörelser och garantiprovisioner

uppgifter om skuld och ränta

Placeringsfonder placeringsfondsandelarna och de utbetalda vinstandelarna, de inlösta placeringsfondsandelarna
Värdepappersförmedlare köp av aktier, depåbevis, teckningsrätter och derivatavtal samt dividendersättningar och eftermarknadsgottgörelser
Telefonsamfund medlemmarnas andels- eller aktieinnehav
Aktiebolag delägarlån
Virkesköpare inkomst av virkesförsäljning
Arbetskraftsmyndighet den arbetslösas ersättningsdagar
Kommuner uppgifter om skuld och ränta
  13, 15,16, 17 och 18 § lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.
 
VIES-databasen
EU-medlemsstaterna Uppgifter om värdet på EU-varuhandel
  Rådets förordning 218/92 (EEG)
 
Skatterevisionens uppgifter
Inga regelbundna utomstående informationskällor.
 
OFFENTLIGA REGISTER
Uppgifterna har tagits från de olika delregistren i beskattningens datasystem.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken