Information om beskattningens datasystem

Ändamål för behandling av personuppgifter

Skatteförvaltningens uppgift är att verkställa beskattningen. För att verkställa beskattningen samlar Skatteförvaltningen in, registrerar och behandlar personuppgifter i enlighet med vad som föreskrivs i olika skattelagar för bl.a. inkomstbeskattningen, fastighetsbeskattningen, arvs- och gåvobeskattningen, överlåtelsebeskattningen, momsbeskattningen och från början av 2017 även bilbeskattningen och punktbeskattningen. Med verkställande av beskattningen avses utöver beräkningen av skatter och avgifter, även skatteuppbörd, indrivning av skatter samt skattekontroll.

Registeransvarig

Skatteförvaltningen är ansvarig för det personregister och dess delregister som förs och upprätthålls för att verkställa beskattningen.

I fråga om bilbeskattningen och punktbeskattningen fungerar Skatteförvaltningen och Tullen i enlighet med sina lagstadgade uppgifter som registeransvariga för personregister över bilbeskattning och punktbeskattning, som har tagits i bruk före 1.1.2017. Tullen är teknisk ansvarig för informationssystemen för registrens funktion och datasäkerhet.

Beskattningens datasystem

De personuppgifter som samlats in och skapats för att verkställa beskattningen införs i Skatteförvaltningens datasystem.  Beskattningens datasystem indelas i olika delregister.

Informationskällor som i regel används

Skatteförvaltningen får uppgifter som behövs i beskattningen från den skattskyldige själv.  Personkunderna kompletterar sina förhandsifyllda skattedeklarationer och lämnar in andra utredningar som behövs för beskattningen.

Skatteförvaltningen samlar in uppgifter för beskattningen även från andra håll som enligt lag är skyldiga att lämna uppgifter. Sådana uppgiftsskyldiga är till exempel arbetsgivare, utbetalare av pensioner, kreditinstitut och finansiella institut, värdepappersförmedlare samt olika myndigheter. Skatteförvaltningen kan också i enskilda fall be uppgiftsskyldiga att lämna uppgifter för beskattningen. T.ex. i samband med skatterevision och ändringssökande kan skattemyndigheten be kreditinstitut och olika myndigheter om uppgifter med stöd av 19 § och 20 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

Informationskällor som i regel används ges i registerförteckningen separat för varje delregister.

Om sekretessbelagda och offentliga uppgifter

Beskattningsuppgifterna är i regel sekretessbelagda. Sekretessen gäller all den information som lämnats in eller upprättats för beskattningen, såsom skattedeklarationer, skattegranskningsberättelser, besvärshandlingar med bilagor och tilläggsutredningar, men även uppgifter som lämnats av arbetsgivare, pensionsanstalter och som övriga uppgiftsskyldiga lämnat för beskattningen. Den som ärendet gäller har rätt att få veta grunderna för sin egen beskattning.

Offentliga är endast de handlingar och register som särskilt anges i lag. Offentliga är bl.a. förteckningen över offentliga inkomstbeskattningsuppgifter, fastighetsbeskattningens offentliga uppgifter, förskottsuppbördsregistret, registret över de momsskyldiga samt företags- och organisationsdatasystemet. Närmare bestämmelser ingår i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) samt företags- och organisationsdatalagen (244/2001).

Uppgifter som i regel lämnas ut

Beskattningsuppgifter lämnas ut till myndigheter och offentliga samfund för de ändamål som anges i lag. Uppgifter lämnas ut bl.a. till  Folkpensionsanstalten, övriga pensionsanstalter samt polis-, tull- och utsökningsmyndigheten.

Med Skatteförvaltningens tillstånd kan beskattningsuppgifter lämnas även för vetenskaplig forskning, statistikföring samt olika myndigheters planerings- och utredningsarbete.

Med stöd av skatteavtal kan uppgifter överföras utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Uppgifter lämnas via en teknisk anslutning, i form av teknisk upptagning samt pappersutskrifter och kopior.

Uppgifter som i regel lämnas ut har räknats upp separat för varje delregister.

I bilbeskattningen och punktbeskattningen tillämpas särskilda bestämmelser. Enligt 86 § i bilskattelagen (1482/1994) och enligt 66 § i punktskattelagen (1469/1994) ska uppgifter som getts eller framlagts i punktbeskattningen sekretessbeläggas. I 87 § i bilskattelagen och i 67 § i punktskattelagen föreskrivs om sekretess gällande affärsverksamhet och övrig beskattning.  

Beskattningsbeslut om fordon som beskattas utifrån det allmänna försäljningsvärdet i detaljhandeln är offentliga med de undantag som föreskrivs i lagen. Uppgifter som myndigheten besitter om värdet på begagnade fordon är offentliga, om uppgifterna har använts för beskattningen av fordonen.

Användning av kunduppgifter

Kunddatabasen innehåller kundens grunduppgifter, såsom namn, personbeteckning, civilstånd och adress. Uppgifterna i kunddatabasen och andra delregister används vid verkställandet av beskattningen av olika skatteslag. Vid verkställandet av till exempel inkomstbeskattningen används i beskattningsberäkningen både kunddatabasens och beskattningsdatabasens uppgifter.

I beskattningens datasystem ingår sådana känsliga uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen. Sådana är uppgifter om kundens invaliditetsprocent, kyrkosamfund och medlemsavgifter till fackförening. I enskilda fall kan beskattningens datasystem även innehålla uppgifter om sociala förmåner och hälsotillstånd samt skattebrott och andra brott. 

Skyddsprinciper

Uppgifterna i registret har skyddats mot obehörig läsning, ändring och förstörning. Skyddet bygger på passagekontroll, personliga användarnamn och begränsning av användarrättigheterna.

Behörigheten att läsa och ändra uppgifterna i registret har begränsats för att motsvara personalens arbetsuppgifter och alla sökningar och ändringar registreras i en logg.

Riktigheten av uppgifterna kontrolleras med hjälp av maskinella och manuella kontroll under databehandlingsprocessen.

Att uppgifterna inte försvinner säkras genom säkerhetskopior och fysiska skyddsåtgärder. De av registrets uppgifter som finns på papper har skyddats genom passagekontroll och låsta arkiv.

I fråga om bilbeskattning och punktbeskattning är Skatteförvaltningen och Tullen registerförare i enlighet med sina lagstadgade uppgifter för de personregister som gäller bilbeskattningen och punktbeskattningen som tagits i bruk före 1.1.2017. Tullen är tekniskt ansvarig för datasystemen och svarar för registrens funktion och datasäkerhet.

Rätt till insyn

Alla parter har rätt att få del av sina beskattningshandlingar.  Beskattningshandlingarna förvaras på Skatteförvaltningens verksamhetsställen.

Enligt personuppgiftslagen har var och en rätt att få veta vilka uppgifter om honom som har registrerats i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom.

Rättelse av en uppgift

Ändring i beskattningen får sökas genom beskattningens sätt för ändringssökande. Man kan t.ex. framställa ett rättelseyrkande hos skatterättelsenämnden eller anföra besvär hos förvaltningsdomstolen.

Om registret innehåller en felaktig uppgift som inte kan överklagas genom de sätt för rättelse- och ändringssökande som anges i skattelagarna eller korrigeras med stöd av förvaltningslagen, kan den registrerade vända sig till skattemyndigheten och på ansökan få uppgiften rättad, kompletterad eller utplånad ur registret med stöd av personuppgiftslagen.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken