Förskottsuppbördsregistret

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Förskottsuppbördsregistret
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Verkställande av förskottsinnehållning på ersättningar för arbete eller bruksavgifter
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Registeruppgifter utlämnas om personer som namngivits av den som begär uppgifterna även om uppgiften inte antecknats i registret  över företags- och organisationsnummer (8 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 1346/1999; ändrad 249/2001)
GRUPPER SOM REGISTRERAS Personkunderna i förskottsuppbördsregistret
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS Uppgift om huruvida mottagaren av en prestation är införd i förskottsuppbördsregistret

Uppgift om giltighetstiden för registreringen

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken