Elektroniskt anmälan om ibruktagande av fordon - Skattefri användning av EES-fordon

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER

Elektroniskt system för anmälan om ibruktagande av fordon - Skattefri användning av EES-fordon

REGISTERANSVARIG

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000

Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER    

Verkställande av bilbeskattning

En person som är bosatt i Finland får utan att betala skatt tillfälligt använda ett importerat fordon för sina egna behov utan avbrott högst 14 dagar, om fordonet är registrerat i en annan EES-stat. 

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS  Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckningen över uppgifter som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS I Finland bosatta personkunder som registrerats för skattefri användning av EES-fordon 
UPPGIFTSGRUPPER Uppgifter om anmälan om ibruktagande av fordon och anmälan om temporär skattefri användning av fordon:  Individualiseringsuppgifter om deklaranten samt uppgifter om fordonet och användningen av fordonet.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken