DIMO Skatteförvaltningens diariesystem

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

DEN REGISTERANSVARIGE Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

REGISTRETS NAMN

DIMO Skatteförvaltningens diariesystem

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

- registrering och uppföljning av ärenden som skickats till och tagits under behandling samt ärenden som avgjorts och handlagts

- med hjälp av registeruppgifterna kan man kontrollera att handlingarna är tillgängliga och att man hittar dem

- handlingar som gäller inledande av ärenden, skriftliga mellanåtgärder och skriftliga svar, ställningstaganden och beslut bildar ett elektroniskt arkiv i ärendehanteringssystemet

- 18 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) nedan offentlighetslagen

- 5–7 § i förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999)
REGISTRETS DATAINNEHÅLL

- part som inlett ett ärende

- datum då handlingen kommit in eller upprättats

- ärendets innehåll och karaktär

- mellanåtgärder som utförts

- delgivningssätt

- uppgiften om till vem brev ska skickas utöver parterna

- anteckningar om avslutande åtgärder

- övriga anteckningar

- handlingarna kan vara sekretessbelagda, delvis sekretessbelagda eller offentliga
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS

- parterna

- de som avgett utlåtanden

- övriga parter som varit med om att inleda ärendet

UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT

- uppgifter lämnas inte ut regelbundet

- på begäran kan offentliga personuppgifter i ärendehanteringssystemet lämnas ut muntligen eller per telefon enligt 16 § 1 mom. i offentlighetslagen offentliga personuppgifter i ärendehanteringssystemet kan lämnas ut i kopior, utskrifter eller i elektroniskt format under de förutsättningar som anges i 16 § 3 mom. i offentlighetslagen sekretessbelagda uppgifter lämnas ut enligt 11 § i offentlighetslagen endast till parterna och till dem som enligt lag har rätt att få del av uppgifterna

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES

- uppgifter överförs inte till utlandet

PRINCIPERNA FÖR SKYDD AV REGISTRET

A Manuellt material

Registret innehåller inte manuellt material.

B. Uppgifter som behandlas med hjälp av ADB

Uppgifterna i registret har skyddats mot obehörig läsning, ändring och förstöring. Skyddet bygger på personliga användarnamn och begränsade användarbehörigheter.

Behörigheten att läsa och ändra registeruppgifterna har begränsats för att motsvara personalens arbetsuppgifter och alla sökningar och ändringar registreras i en logg.

Att uppgifterna inte försvinner har säkrats genom säkerhetskopior och fysiska skyddsåtgärder. De av registrets uppgifter som finns på papper har skyddats genom passagekontroll och låsta arkiv.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken