Beskattningsdatabasen

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Beskattningsdatabasen
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Verkställande av inkomst- och förmögenhetsbeskattningen

Behandling av respons

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över uppgifter som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS Personkunderna
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS Kundens individualiseringsuppgifter

Kundens deklarationsuppgifter

Uppgifter om förskott

 • Förskottsinnehållningsuppgifter
 • Förskottsbetalningens uppgifter
 • Uppgifter om förskottskomplettering

Inkomstuppgifter

Förvärvsinkomster

 • löner
 • pensioner
 • övriga förvärvsinkomster
 • sociala förmåner

Kapitalinkomster

 • överlåtelsevinster
 • hyresinkomster
 • ränteinkomster
 • dividender
 • övriga kapitalinkomster

Avdrag

Avdrag från förvärvsinkomsterna:

 • förvärvsinkomstavdrag
 • grundavdrag
 • pensionsinkomstavdrag
 • avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga
 • invalidavdrag vid kommunalbeskattningen
 • sjöarbetsinkomstavdrag
 • resekostnader
 • medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationerna
 • pensionsförsäkringspremier
 • övriga kostnader för inkomstens förvärvande

Avdrag från kapitalinkomsterna:

 • ränteutgifter
 • utgifter för inkomstens förvärvande

Avdrag från skatt:

 • underskottsgottgörelse
 • invalidavdrag
 • hushållsavdrag
 • underhållsskyldighetsavdrag
 • förvärvsinkomstavdrag vid statsbeskattningen
 • studielånsavdrag

Uppgifter om förmögenhetsposter:

 • fastighetsägande
 • bostadsaktieinnehav
 • innehav av värdepapper

Skulduppgifter (om sådana lån där räntan är avdragbar vid beskattningen)

 • bostadsskuld
 • studielån· skuld för inkomstens förvärvande

Näringsverksamhetens samt jord- och skogsbrukets uppgifter

 • inkomster
 • avdrag
 • tillgångar
 • skulder

Närings- och beskattningssammanslutningarnas uppgifter

 • inkomster
 • avdrag
 • tillgångar
 • skulder
 • uppgifterna som gäller fördelning av inkomst och förmögenhet hos sammanslutningar

Förlustuppgifter

Övriga uppgifter

 • antalet ersättningsdagar hos arbetslösa
 • uppgifter som hänför sig till det föregående skatteåret
 • sambeskattningsuppgifter om minderåriga barn

Uppgifter i samband med skatteberedningen

 • anteckningar
 • skatteförhöjningsuppgifter
 • uppgifter om beskattning enligt uppskattning
 • skattegransking i samband med beredningen och skattegranskingsinitiativ

Uppgifter i samband med ändringssökande

 • Individualiseringsuppgifter om anhängiga ändringsfall
 • Inkomst- och avdragsuppgifter i samband med ändringsfallet
 • Sammanslutningens och delägarens uppgifter skilt för varje ändringsfall
 • Beslutsuppgifter i samband med ändringsfallet

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken