Register

Genom länkarna i förteckningen kommer du till registerbeskrivningarna.

Beskattningens datasystem

För att verkställa beskattningen måste Skatteförvaltningen samla in, registrera och behandla personuppgifter. De personuppgifter som samlats in och skapats för att verkställa beskattningen införs i Skatteförvaltningens datasystem. Beskattningens datasystem indelas i olika delregister.

Delregister

Offentliga register

Rapporteringsdatasystemet

Rapporteringsdatasystemet är för Enheten för utredning av grå ekonomi avsett, bestående personregister. Rapporteringsdatasystemet kan innehålla sådana uppgifter som man behöver för utförande av uppgifter som bestäms 1 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010). Rapporteringsdatasystemets delregister är registret över fullgöranderapporter och registret över fenomenutredningar.

Delregister

Skattenummerregister

Befolkningsdatasystemet

Det ankommer på Skatteförvaltningen att i befolkningsdatasystemet registrera uppgifter som behövs för utgivande av personnummer till en utländsk medborgare som vistas i Finland tillfälligt (Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009, 22 §)

Andra register

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken