Var noggrann när du anmäler uppgifter till inkomstregistret

Skatteförvaltningens meddelande, 29.1.2019

När inkomstregistret infördes 1.1.2019 ändrades sättet att anmäla löner och arbetsgivarprestationer. Som användare av inkomstregisteruppgifter har Skatteförvaltningen noterat några fel i anslutning till hur uppgifter har anmälts. För att beskattningen ska kunna verkställas korrekt utifrån de anmälda uppgifterna, ska du observera följande:

Korrigering av identifierare eller betalningsdag som har angetts felaktigt på anmälan om löneuppgifter

Om betalarens identifierare, inkomsttagarens identifierare eller betalningsdagen har anmälts felaktigt till inkomstregistret och uppgifterna ska korrigeras, ska du först makulera den inlämnade anmälan om löneuppgifter och sedan lämna en ny anmälan med de korrekta uppgifterna. Man får inte byta identifierare för betalaren eller inkomsttagaren eller betalningsdag på den ersättande anmälan. 

Inkomsttagarens finländska personbeteckning på anmälan

Uppgifterna om inkomsttagaren ska lämnas i första hand med den finländska personbeteckningen. Om inkomsttagaren har både en finländsk och en utländsk identifierare ska bägge anges.

Anmälan av uppgifter om kunder som har en konstgjord beteckning

Om en inkomsttagare har getts en konstgjord beteckning, ska den konstgjorda beteckningen uppges med följande typ av identifierare: Annan identifierare.  Alltid när uppgifter lämnas med en annan identifierare än en finländsk personbeteckning, ska följande uppgifter uppges: namn, födelsetid, kön och adress. Även den utländska identifieraren ska uppges, om betalaren känner till den.

En anmälan om löneuppgifter för en betalningstransaktion

Anmälan av en betalningsgång för en prestation ska lämnas så att den betalda prestationen och förskottsinnehållningen på den, källskatten eller ersättningen för förmånen anmäls med samma anmälan om löneuppgifter. Prestationen och avdraget på den ska inte delas i två separata anmälningar.

Anmälan av förskottsinnehållning, källskatt och ersättning som tagits ut på förmån

Förskottsinnehållning, källskatt eller ersättning som tagits ut på en förmån får inte anges som negativ i en anmälan om löneuppgifter. Förskottsinnehållningsbeloppet får endast vara negativt i en anmälan om det handlar om att innehållning har verkställts till ett för högt belopp och återbärs till inkomsttagaren.

Anmäl uppgifterna till inkomstregistret på elektronisk väg

Elektroniska anmälningar minskar risken för fel. Du kan lämna elektroniska anmälningar till inkomstregistret på olika sätt, exempelvis via inkomstregistrets tekniska gränssnitt eller e-tjänsten. Läs mer: Kanaler för anmälan till inkomstregistret (inkomstregistret.fi)

Det går också att lämna anmälningar till inkomstregistret via Palkka.fi. Då behöver uppgifterna inte skickas separat till inkomstregistret. Läs mer: Palkka.fi

Betalningsdagen ändras inte

Den sista betalningsdagen för arbetsgivarprestationerna är densamma som tidigare, dvs. den 12 dagen i månaden. Om förfallodagen är en lördag eller en helgdag, ska man betala arbetsgivarprestationerna den första vardagen därefter. Arbetsgivarprestationerna kan betalas via MinSkatt, som förut. Arbetsgivarprestationerna ska betalas till det belopp som anges för förpliktelserna i MinSkatt på förfallodagen.

Om de uppgifter du lämnat till inkomstregistret ännu inte syns i totalbeloppet av förpliktelser i MinSkatt, ska du det oaktat betala arbetsgivarprestationerna enligt dina anmälningar för att slippa dröjsmålsränta.