Förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen ses över

Skatteförvaltningens meddelande, 11.1.2019

Finansministeriet har börjat bereda lagstiftning för att se över förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen.

Finansministeriet har publicerat en webbnyhet om ämnet, Översynen av bestämmelserna om förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen har inletts.

Inom Skatteförvaltningen har projektet kallats AVA. Syftet med projektet är att i den mån det är möjligt förenhetliga förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen med Skatteförvaltningens övriga beskattningsförfaranden. Genom detta vill man öka användningen av e-tjänster, minska den administrativa bördan för de skattskyldiga och underlätta handläggararbetet på Skatteförvaltningen.

För kunderna innebär förenhetligandet av förfarandena att e-tjänsterna för punkt- och bilbeskattningen överförs till MinSkatt.

Målet är att de nya bestämmelserna om förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen ska träda i kraft 2021.