Naturskyddsområdena beskattas på samma grunder som förut

Skatteförvaltningens meddelande, 4.4.2019

Skatteförvaltningen har upptäckt att en del skärgårdsfastigheter på västkusten har beskattats felaktigt som gårds- och skogsbruksenheter som omfattar impediment. På en del av dessa fastigheter ligger det till arealen små naturskyddsområden. För att trygga likabehandling har Skatteförvaltningen utrett områdena som har beskattats fel eller saknats från fastighetsbeskattningen och korrigerat beskattningen.

Beskattningen av skärgårdsfastigheterna har korrigerats för att motsvara den gällande värderingslagen vilket kan ha höjt fastighetsskattebeloppet. De grundläggande principerna i värderingen av fastigheterna har inte ändrats.

Fastighetens ägare har en möjlighet att korrigera fastighetsuppgifterna till och med 25.4 antingen i e-tjänsten Fastighetsuppgifter på nätet eller på en pappersblankett. En korrigeringsbegäran och en eventuell redogörelse för varför det normala områdespriset inte ska tillämpas på området behandlas på vanlig sätt. Före utgången av augusti får kunden ett nytt korrigerat beskattningsbeslut med betalningsuppgifter och anvisningar för sökande av ändring.

Läs mer: Beskattningsvärde på fastighet vid fastighetsbeskattningen punkt 2.6 Särskilda frågor i anslutning till värdering av mark