Fördröjningar i handläggningen av löneuppgiftsanmälningar som lämnats till inkomstregistret på papper

Skatteförvaltningens meddelande, 20.2.2019

Om du har lämnat löneuppgifter till inkomstregistret på en pappersblankett men arbetsgivarförpliktelserna inte syns i MinSkatt, kan detta bero på att det förekommit fördröjningar i överföringen av uppgifter. Anmälningar om löneuppgifter som har lämnats på pappersblanketter överförs normalt inom några vardagar från inkomstregistret till Skatteförvaltningen. För närvarande är handläggningen av pappersanmälningar överbelastad på inkomstregistret, och handläggningen kan ta betydligt längre än i normala fall.  Skatteförvaltningen beklagar de olägenheter detta medför för kunderna.

Om de uppgifter du lämnat till inkomstregistret ännu inte syns i totalbeloppet av förpliktelser i MinSkatt, ska du det oaktat betala arbetsgivarprestationerna enligt dina anmälningar för att slippa dröjsmålsränta.

Påminnelsebrev om uteblivna anmälningar skickas senare än vanligt

När det gäller skatteperioden januari skickar vi ut påminnelsebrev om försummelse av anmälningsskyldigheten senare än vanligt. Den senarelagda tidtabellen gäller också uppgifter som skickats in på annat sätt än på papper.
 
I regel påförs ingen förseningsavgift år 2019 för anmälningar som lämnats för sent till inkomstregistret. Förseningsavgift påförs år 2019 endast i det fall att försummelsen av anmälningsskyldigheten tyder på uppenbar likgiltighet.

Lämna uppgifterna till inkomstregistret på elektronisk väg

Anmälningar som lämnats elektroniskt till inkomstregistret överförs till Skatteförvaltningen varje dag. Det enklaste och rekommenderade sättet är att skicka uppgifterna direkt från ett löneberäkningsprogram. Man kan också använda inkomstregistrets e-tjänst. Uppgifter kan även lämnas till inkomstregistret via Skatteförvaltningens kostnadsfria löneberäkningsprogram Palkka.fi.

Lämna uppgifterna till inkomstregistret i tid

Lämna anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret inom 5 dagar från löneutbetalningsdagen. Lämna också arbetsgivarens separata anmälan senast den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. På den separata anmälan ska du ange beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift eller uppgiften Ingen lönebetalning. Det är viktigt att lämna anmälningar som uteblivit även om de lämnas för sent. Om du har anmält att du har betalat löner men inte har lämnat en separat anmälan om arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, kan Skatteförvaltningen skicka en begäran om utredning av de uppgifter som saknas och slutligen påföra skatt för arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som inte anmälts.