Cross-Border Dialogue införs vid sidan av den inhemska diskussionen på förhand

Skatteförvaltningens meddelande, 15.2.2019

Koncernskattecentralen har experimenterat med att vid sidan av diskussionerna på förhand ta i bruk det internationella förfarandet för behandling av skattefrågor på förhand. Syftet med förfarandet Cross-Border Dialogue är detsamma som för diskussionerna på förhand, dvs. att handleda Koncernskattecentralens kundföretag att agera rätt ur beskattningens synvinkel innan några arrangemang har gjorts.

Cross-Border Dialogue passar för gränsöverskridande situationer dvs. då kundföretagets mål är att få handledning i en skattefråga av skattemyndigheter i två eller fler stater. Tolkningarna som gäller skattefrågan som ställts och hur bindande handledningen är baserar sig för varje skattemyndighets del på den nationella lagstiftningen i staten i fråga. Enligt den nationella lagen om beskattningsförfarande i Finland är en skriftlig handledning som den finländska skattemyndigheten gett bindande när de förutsättningar som avses i lagen om beskattningsförfarande (26 § i lagen om beskattningsförfarande och 6 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ) uppfylls. Cross-Border Dialogue ersätter inte inhemska eller internationella förfaranden för förhandsavgöranden i vilka ändring kan sökas eller förhandsöverenskommelser, såsom förfarandet Advance Pricing Agreement.

Cross-Border Dialogue kan lämpa sig för att lösa skattefrågor som gäller flera olika skatteslag. Tills vidare har Koncernskattecentralen och andra staters skattemyndigheter behandlat skattefrågor som gäller näringsbeskattning och internprissättning. Förfarandet kan även anses lämpa sig för behandlingen av frågor som gäller skatter på eget initiativ, såsom moms och förskottsuppbörd.

Koncernskattecentralen främjar experimentet med Cross-Border Dialogue och dess ibruktagande direkt med skattemyndigheter i olika stater med hjälp av skattefrågor som kundföretag har lyft fram. Det finns hittills erfarenheter av hur man löser kundföretagens skattefrågor med skattemyndigheterna i Estland och Lettland. Preliminära diskussioner om att testa förfarandet har också förts med skattemyndigheterna i Tyskland, Österrike, Danmark och USA. Kännedom om förfarandet och ibruktagandet av det i större utsträckning främjas också på EU- och OECD-nivån.

Du kan bekanta dig med den engelskspråkiga beskrivningen av förfarandet här. Koncernskattecentralen uppmanar kundföretag som är intresserade av förfarandet att skicka e-post till adressen konserniverokeskus(a)vero.fi eller att kontakta en sakkunnig på Koncernskattecentralen direkt.