Suomi.fi-fullmakter tas i bruk i MinSkatt i november

Skatteförvaltningens meddelande, 5.9.2018

I november 2018 tar Skatteförvaltningen i bruk Suomi.fi-fullmakter för skötsel av skatteärenden. I MinSkatt tas endast en fullmakt i bruk: skatteärenden.

Genom att ta i bruk en fullmakt för skatteärenden kan ett företag eller en privatperson befullmäktiga ett annat företag eller en annan person att sköta skatteärendena för sin räkning.

Fullmakter kan redan nu skapas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, men de nya fullmakterna fungerar i MinSkatt först från och med november.

När ett ombud har beviljats en Suomi.fi-fullmakt för skötsel av skatteärenden, kan hen logga in i MinSkatt med sina personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Fullmakten träder i kraft genast när båda parterna har godkänt den.  Därefter ser ombudet fullmaktsgivarens alla skatteärenden i MinSkatt: såväl ärenden som gäller företagsverksamheten som fullmaktsgivarens personliga ärenden.

Ombudet har tillgång till fullmaktsgivarens alla skatteuppgifter. Hen kan läsa, korrigera och anmäla både företagets och fullmaktsgivarens personliga beskattningsuppgifter.

En ny Katso-fullmakt   för rörelseidkare och yrkesutövare samt för jord- och skogsbruksidkare

Om ett ombud för rörelseidkare, yrkesutövare eller jord- eller skogsbruksidkare inte aktiverar en Suomi.fi-fullmakt för skatteärenden ska hen ansöka om en ny Katso-behörighet för att sköta sina ärenden i MinSkatt.

Den nya Katso-behörigheten MinSkatt för personer och företag fungerar från början av november 2018 endast i MinSkatt.

Behörigheten MinSkatt för personer och företag ska tas i bruk exempelvis om:

 • ombudets bolagsform är någon annan än aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag eller firma(namn) (exempelvis förening eller näringssammanslutning).
 • fullmaktsgivaren inte använder elektronisk autentisering (personliga bankkoder, EID-kort eller mobilcertifikat).

Katso och Suomi.fi-fullmakter kan även användas parallellt, d.v.s. att ombudet kan börja använda både fullmakten skatteärenden och Katso-behörigheten för personer och företag.

Om en rörelseidkare, yrkesutövare eller jord- eller skogsbruksidkare själv sköter sina skatteärenden i MinSkatt, behöver hen inte ansöka om en Suomi.fi-fullmakt, utan kan även framöver logga in i tjänsten med sina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Även bolag kan börja använda Suomi.fi-fullmakter

Ombud för aktiebolag, bostadsaktiebolag, kommanditbolag och öppna bolag kan fortsättningsvis sköta ärenden i MinSkatt med Katso-kod. Vi rekommenderar dock att användarna så snart som möjligt övergår till att använda Suomi.fi-fullmakter eftersom Katso-auktoriseringarna tas ur bruk i slutet av 2019.

Katso-behörigheterna blir också färre. Från och med november går det inte längre att sköta ärenden i MinSkatt med behörighet för inkomstskattedeklaration och deklaration av skatter på eget initiativ. För tillfället används dessa behörigheter av cirka en procent av alla användare.

I webbtjänsten fungerar endast följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag
 • MinSkatt för personer och företag (tillgänglig endast för dem som sköter ärenden för näringsidkare).

Obs. Sammanslutningar, dödsbon, samfällda förmåner, stiftelser, föreningar, utländska och offentliga aktörer samt deras ombud kan ännu inte ta i bruk Suomi.fi-fullmakter. De ska därför tills vidare sköta sina ärenden i MinSkatt med Katso-kod.

Personer med en i handelsregistret antecknad roll i ett bolag kan sköta ärenden i MinSkatt utan fullmakt

Ett ombud kan automatiskt sköta ärenden i MinSkatt för ett bolags räkning om hen har någon av följande roller antecknad i handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ):

 • verkställande direktör
 • styrelseordförande
 • person med firmateckningsrätt
 • prokurist
 • disponent
 • bolagsman
 • likvidator

Med ovan nämnda roller i ett bolag går det även att anmäla och ändra företagets kontonummer.

Följande personer kan ge fullmakt för ett bolags räkning:

 • verkställande direktör
 • person med firmateckningsrätt
 • en person som har fått rätt till detta av verkställande direktören eller av en person med firmateckningsrätt

En privatperson kan befullmäktiga en annan person eller ett företag

I e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter kan en privatperson befullmäktiga ett företag eller en annan person att sköta skatteärendena för sin räkning. När en fullmaktshavare har beviljats en fullmakt för skatteärenden kan hen i MinSkatt komplettera exempelvis uppgifterna i skattedeklarationen för en annan persons räkning.

Fullmaktshavaren har tillgång till fullmaktsgivarens alla skatteuppgifter. Hen kan läsa, korrigera och anmäla fullmaktsgivarens uppgifter, och hen har rätt att ta emot brev och beslut om exempelvis fullmaktsgivarens beskattning.

Sköta ärenden för ett minderårigt barns räkning

Man kan automatiskt sköta ett minderårigt barns skatteärenden i MinSkatt från och med november 2018. Fullmaktstjänsten kontrollerar i befolkningsdatasystemet om den inloggade personen har rätt att som vårdnadshavare sköta ett minderårigt barns ärenden.