Suomi.fi-fullmakter tas i bruk i MinSkatt i november

Skatteförvaltningens meddelande, 26.10.2018

Uppdaterat 26.10.2018

I november 2018 tar Skatteförvaltningen i bruk Suomi.fi-fullmakter för skötsel av skatteärenden. I MinSkatt tas endast en fullmakt i bruk: skatteärenden.

Genom att ta i bruk en fullmakt för skatteärenden kan ett företag eller en privatperson befullmäktiga ett annat företag eller en annan person att sköta skatteärendena för sin räkning.

När ett ombud har beviljats en Suomi.fi-fullmakt för skötsel av skatteärenden, kan hen logga in i MinSkatt med sina personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Fullmakten träder i kraft genast när båda parterna har godkänt den.  Därefter ser ombudet fullmaktsgivarens alla skatteärenden i MinSkatt: såväl ärenden som gäller företagsverksamheten som fullmaktsgivarens personliga ärenden.

Ombudet har tillgång till fullmaktsgivarens alla skatteuppgifter. Hen kan läsa, korrigera och anmäla både företagets och fullmaktsgivarens personliga beskattningsuppgifter.

En ny Katso-fullmakt  för rörelseidkare och yrkesutövare samt för jord- och skogsbruksidkare

Om ett ombud (t.ex. en bokföringsbyrå) sköter skatteärenden för en näringsidkare i MinSkatt, ska en ny fullmakt ges för skötsel av ärenden. Den nya fullmakten ska ges antingen i webbtjänsten Katso eller i Suomi.fi-fullmakter.

Om du redan använder en Katso-kod ska du ta i bruk den nya Katso-behörigheten MinSkatt för personer och företag i tjänsten Katso. Efter 1.11.2018 går det inte längre att sköta ärenden för näringsidkares räkning i MinSkatt med de gamla Katso-behörigheterna. 

Den nya Katso-behörigheten MinSkatt för personer och företag fungerar från början av november 2018 endast i MinSkatt.

Katso och Suomi.fi-fullmakter kan även användas parallellt, d.v.s. att ombudet kan börja använda både fullmakten skatteärenden och Katso-behörigheten för personer och företag.

Om en rörelseidkare, yrkesutövare eller jord- eller skogsbruksidkare själv sköter sina skatteärenden i MinSkatt, behöver hen inte ansöka om en Suomi.fi-fullmakt, utan kan även framöver logga in i tjänsten med sina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Även bolag kan börja använda Suomi.fi-fullmakter

Ombud för aktiebolag, bostadsaktiebolag, kommanditbolag och öppna bolag kan fortsättningsvis sköta ärenden i MinSkatt med Katso-kod. Vi rekommenderar dock att användarna så snart som möjligt övergår till att använda Suomi.fi-fullmakter eftersom Katso-auktoriseringarna tas ur bruk i slutet av 2019.

Katso-behörigheterna blir också färre. Från och med november går det inte längre att sköta ärenden i MinSkatt med behörighet för inkomstskattedeklaration och deklaration av skatter på eget initiativ. För tillfället används dessa behörigheter av cirka en procent av alla användare.

I webbtjänsten fungerar endast följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag
 • MinSkatt för personer och företag (tillgänglig endast för dem som sköter ärenden för näringsidkare).

Obs. Sammanslutningar, dödsbon, samfällda förmåner, stiftelser, föreningar, utländska och offentliga aktörer samt deras ombud kan ännu inte ta i bruk Suomi.fi-fullmakter. De ska därför tills vidare sköta sina ärenden i MinSkatt med Katso-kod.

Personer med en i handelsregistret antecknad roll i ett bolag kan sköta ärenden i MinSkatt utan fullmakt

Ett ombud kan automatiskt sköta ärenden i MinSkatt för ett bolags räkning om hen har någon av följande roller antecknad i handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ):

 • verkställande direktör
 • styrelseordförande
 • person med firmateckningsrätt
 • prokurist
 • disponent
 • bolagsman
 • likvidator

Med ovan nämnda roller i ett bolag går det även att anmäla och ändra företagets kontonummer.

Följande personer kan ge fullmakt för ett bolags räkning:

 • verkställande direktör
 • person med firmateckningsrätt
 • en person som har fått rätt till detta av verkställande direktören eller av en person med firmateckningsrätt

En privatperson kan befullmäktiga en annan person eller ett företag

I e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter kan en privatperson befullmäktiga ett företag eller en annan person att sköta skatteärendena för sin räkning. När en fullmaktshavare har beviljats en fullmakt för skatteärenden kan hen i MinSkatt komplettera exempelvis uppgifterna i skattedeklarationen för en annan persons räkning.

Fullmaktshavaren har tillgång till fullmaktsgivarens alla skatteuppgifter. Hen kan läsa, korrigera och anmäla fullmaktsgivarens uppgifter, och hen har rätt att ta emot brev och beslut om exempelvis fullmaktsgivarens beskattning.

Sköta ärenden för ett minderårigt barns räkning

Man kan automatiskt sköta ett minderårigt barns skatteärenden i MinSkatt från och med november 2018. Fullmaktstjänsten kontrollerar i befolkningsdatasystemet om den inloggade personen har rätt att som vårdnadshavare sköta ett minderårigt barns ärenden.