Ska du deklarera för ett aktiebolag? Läs våra tips för skattedeklaration 6B

Skatteförvaltningens meddelande, 11.4.2018

Skattedeklaration 6B lämnas av bland andra aktiebolag, andelslag och icke-ömsesidiga fastighetsbolag. Skattedeklarationen ska lämnas in elektroniskt inom fyra månader efter utgången av skatteårets sista månad. Läs här vad du bör minnas när du lämnar in skattedeklarationen, så slipper du onödiga utredningsbegäranden.

Skattedeklarationen kan lämnas i e-tjänsten MinSkatt. Tjänsten hjälper dig att fylla i skattedeklarationen och via tjänsten kan du bifoga behövliga bilagor till den. Skattedeklarationer kan också överföras direkt från en del ekonomiprogram eller de kan skickas via Skatteförvaltningens tjänst Ilmoitin.fi som filer som skapats av ekonomiprogrammet. Samfundens skattedeklarationstjänst kan inte längre användas för att deklarera.

Till skattedeklarationen ska bifogas även bokslutsuppgifter. Skatteförvaltningen förmedlar bokslutshandlingarna till Patent- och registerstyrelsen för publicering i handelsregistret.

Uppgifter om aktieägarna

Kontrollera att uppgifterna om aktieägarna (även personbeteckningen eller FO-numret) och deras respektive aktieantal (inte andel i procent) har angetts. Uppgifterna ska alltid lämnas oavsett om det skett förändringar i ägandet.

Bolagets beslut om vinstutdelning

Om bolaget har fattat ett beslut om att dela ut dividend ska uppgifterna om utdelningen anges i skattedeklarationen (PDF-skattedeklarationen, del 4 Samfundets beslut om vinstutdelning). Uppge bara uppgifter om dividendutdelningar som gjorts för den redovisningsperiod som deklarationen gäller. Om ett beslut om dividendutdelning fattas först efter att skattedeklarationen lämnats in ska dessa uppgifter lämnas till Skatteförvaltningen inom en månad från att beslutet har fattats.

Sådan utdelning av medel som betraktas som överlåtelse ska anges bara i punkt Belopp som enligt beslut betalas ut från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet.

Avskrivningar

Kontrollera att du har i skattedeklaration 6B angett både beloppet avskrivningar enligt bokföringen och beloppet av avskrivningar som får dras av i beskattningen i del 7 Kostnader i näringsverksamheten, punkt 3 Avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar.

Alla uppgifter som gäller skatteårets avskrivningar och anläggningstillgångar ska lämnas antingen i e-deklarationen eller på blankett 62 (Specifikation av reserver, värdeförändringar och avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar). 

I beskattningen uppstår en oavdragen avskrivning (s.k. hyllavskrivning) när beloppet av de bokförda avskrivningarna överskrider beloppet av avskrivningarna i beskattningen. Oavdragna avskrivningar ska alltid deklareras när sådana uppkommer eller används.

Deklarera de oavdragna avskrivningarna antingen i e-deklarationen eller på pappersblankett 12A (Utredning av avskrivningar som inte dragits av i beskattningen). Om det finns oavdragna avskrivningar från flera år ska respektive års uppgifter deklareras separat på var sin rad. Oavdragna avskrivningar som används under skatteåret ska deklareras på blankett 6B i punkten Avskrivningar, kolumn I beskattningen.

Kontrollera resultatet eller förlusten

Kontrollera att du som resultat eller förlust (punkterna 8 Det beskattningsbara resultatet eller Förlust som ska fastställas) har angett antingen skatteårets beskattningsbara inkomst eller den förlust som ska fastställas i beskattningen för skatteåret. Resultatet eller förlusten i beskattningen avviker ofta från resultatet eller förlusten i bokslutet.

Kontrollera att du inte dragit av sådana utgifter som inte får dras av från skatteårets beskattningsbara resultat (t.ex. icke-avdragsgilla nedskrivningar) och att det inte ingår skattefria intäkter (t.ex. skattefria dividendinkomster) i skatteårets beskattningsbara resultat. Kom också ihåg att ange bolagets inkomstskatter för skatteåret som icke-avdragsgilla kostnader (Kostnader i näringsverksamheten, punkt 4 Övriga rörelsekostnader – Direkta skatter).

På skattedeklaration 6B specificeras endast intäkter och kostnader i näringsverksamheten. Om samfundet har inkomst från en personlig förvärvskälla, fyll i blankett 7A eller om samfundet har inkomst från jordbrukets förvärvskälla, fyll i blankett 7M.

Deklarera nettoförmögenheten

Nettoförmögenheten räknas ut så att man drar av skulderna från de deklarerade tillgångarna. Deklarera nettoförmögenheten (antingen den positiva eller den negativa) på skattedeklarationen i slutet av del 9 Tillgångar och 10 Skulder.

Övriga bilagor

Kryssa för ”Andra, fritt formulerade bilagor” (i del 14 Bilagor i PDF-skattedeklarationen) endast om du bifogar fritt formulerade bilagor i skattedeklarationen. Om du skickar exempelvis endast resultat- och balansräkningen ska bilagorna ha namn som motsvarar bilagetypen i fråga – de ska således inte skickas in som fritt formulerade bilagor.

Dividender från börsbolag

Om ett icke-noterat bolag äger mindre än 10 procent av aktiekapitalet i ett noterat bolag som delar ut dividend är dividenden i sin helhet skattepliktig inkomst för mottagarbolaget. Deklarera de mottagna dividenderna i skattedeklarationens del 6 Intäkter från näringsverksamhet, punkt 4 Finansieringsintäkter.

Kontrollera dessutom att

  • du har räknat ut de skattepliktiga intäkterna och avdragsgilla kostnaderna i näringsverksamheten och uppgett dem i skattedeklarationen
  • du har fyllt i båda kolumnerna i skattedeklarationen i fråga med både bokförings- och beskattningsenliga uppgifter
  • du har uppgett ägartiden för aktier och ägarandelar i bolag (blanketter 71A och 71B)
  • som delägarlån deklareras endast lån som en delägare har fått från ett aktiebolag. Har bolaget fått lån av delägaren är det fråga om aktiebolagets skuld till delägaren och inte ett delägarlån.
  • du har angett kontaktuppgifterna för den person som ger tilläggsinformation på skattedeklarationen.

Ytterligare information: