SINK-skatten på pensioner i Sverige har höjts till 25 procent

Skatteförvaltningens meddelande, 19.1.2018

Om du bor i Finland och får pension från Sverige, beskattas den i Sverige. Pensionen inverkar emellertid också på beskattningen i Finland.

Om du får pension i Sverige tas en så kallad SINK-skatt ut i Sverige om du inte bor i Sverige (dvs. du är begränsat skattskyldig i Sverige). År 2018 är SINK-skattesatsen 25 procent. År 2017 var SINK-skatten 20 procent.

En del av pensionen kan vara skattefri i Sverige om pensionstagaren får allmän pension på basis av socialförsäkringen. År 2018 är den skattefria delen högst 2 920 SEK i månaden. År 2017 var den skattefria delen högst 2 875 SEK i månaden. Om en pension som utbetalas i Sverige i sin helhet understiger den skattefria delen, tas ingen skatt ut på pensionen i Sverige.

Skattefriheten i Sverige baserar sig på svensk lagstiftning och inverkar inte på huruvida en inkomst är skattepliktig i Finland. Pensioner är i sin helhet skattepliktig inkomst i Finland, även om inkomsten helt eller delvis är skattefri i Sverige. Skatt tas inte ut dubbelt, eftersom dubbelbeskattning av pensioner från Sverige undanröjs i Finland genom att man avräknar utlandsinkomsten eller befriar den från skatt i Finland.