Person-till-person-lån till privatpersoner och lånebaserad gräsrotsfinansiering till företag – beskattning av slutlig förlust av skuldkapital samt överlåtelse

Skatteförvaltningens meddelande, 5.7.2018

Person-till-person-lån innebär att personer som inte känner varandra lånar pengar till varandra. Lånebaserad gräsrotsfinansiering i sin tur innebär att företag lånar medel från andra företag eller från privata investerare.

Lån förmedlas av företag inom branschen på en digital marknadsplats. Via marknadsplatsen kan investerare låna sina medel och de som behöver lån söka finansiering.

I beskattningen av finansieraren är den centrala frågan hur man ska beskatta

  • ränteinkomst
  • slutlig förlust av skuldkapital
  • överlåtelseförlust
  • överlåtelsevinst.

Person-till-person-lån hos högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i sitt årsboksbeslut HFD 2018:11 tagit ställning till hur överlåtelse av avtal om person-till-person-lån och slutlig förlust av kapital behandlas i beskattningen. I fallet i fråga placerade en privatperson sina medel i skuldebrev via en nättjänst för person-till-person-lån. Borgenären och gäldenären fick inte uppgifter om motpartens identitet.

Nättjänsten som förmedlade lån svarade för eventuella indrivningsåtgärder för skulder. Om fordran inte kunde drivas in genom utsökning, bokfördes den som kreditförlust med stöd av ett så kallat medellöshetsintyg, som utsökningsmyndigheten utfärdade. Enligt avtalsvillkoren hade nättjänsten också rätt att för sökandens räkning till ett inkassobolag sälja fordringar som överfördes till indrivning.

Bestämmelserna om överlåtelsevinst och -förlust ska tillämpas på person-till-person-lån

Ett löpande skuldebrev är på basis av HFD:s avgörande ett värdepapper enligt 50 § 3 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen (ISkL) och den slutliga värdeminskningen av värdepappret jämställs med överlåtelseförlust. Enligt avgörandet ska bestämmelserna om överlåtelsevinst och -förlust tillämpas på en överlåtelse av person-till-person-lån mot vederlag när person-till-person-lånet betraktas som värdepapper och när lånetjänsten för person-till-person-lån för den skattskyldiges räkning exempelvis till ett inkassobolag överlåter de löpande skuldebrev i vilka den skattskyldiges placeringar har gjorts. Om överlåtelsepriset för skuldebrevet understiger kapitalet uppstår det vid beskattningen en avdragsgill överlåtelseförlust.

Förlust som har uppkommit vid överlåtelse av egendom ska dras av från vinst som erhållits vid överlåtelse av egendom under skatteåret och de fem följande åren allteftersom vinst uppstår (ISkL 50 §). En överlåtelseförlust uppkommer under det skatteår då värdeminskningen kan anses vara slutlig.

  • Värdeminskningen av ett person-till-person-lån kan betraktas som slutlig när fordran har bokförts som kreditförlust utgående från den skattskyldiges medellöshetsintyg.
  • Värdeminskningen av lån som getts i form av gräsrotsfinansiering anses vara slutlig vid beskattningen enligt inkomstskattelagen först när konkursboförvaltaren meddelar att det inte blir någon utdelning eller när slutredovisningen i konkursboet görs.

Enligt ISkL 50 § 2 mom. kan överlåtelseförlust inte dras av vid beskattningen om överlåtelsepriserna och anskaffningsutgifterna för den egendom som den skattskyldige överlåtit under skatteåret uppgår till högst 1 000 euro. I situationer som beskrivs ovan tillämpas bestämmelserna om överlåtelsevinst och -förlust på person-till-person-lån och gräsrotslån. Detta betyder att också denna bestämmelse i inkomstskattelagen ska tillämpas på person-till-person-lån och gräsrotslån.