Nytt arbets- och pensionsinkomstavdrag på Åland

Skatteförvaltningens meddelande, 19.1.2018

Ålands landskapsregering har bestämt att ett nytt arbets- och pensionsinkomstavdrag ska införas i kommunalbeskattningen på Åland. Samtidigt ska grundavdragets maximibelopp höjas från 3 060 till 3 100 euro år 2018.

Avdragen lindrar beskattningen av låg- och medelinkomsttagare

Höjningen av grundavdraget motsvarar den höjning av grundavdrag för låginkomsttagare som har gjorts på det finländska fastlandet.

Arbets- och pensionsinkomstavdraget är ett nytt avdrag på Åland. Avdraget beräknas på basis av löneinkomster och andra arbetsinkomster samt pensionsinkomster som beskattas som förvärvsinkomst. Avdraget görs från skatten och dess maximibelopp är 100 euro. Något avdrag beviljas inte om förvärvsinkomsterna uppgår till minst 35 000 euro per år.

Skatteförvaltningen gör båda avdragen automatiskt och de beaktas redan i beskattningen för 2018. Kunden behöver inte yrka på avdrag separat på ansökan om skattekort eller i skattedeklarationen.

Kompensation till kommunerna för förlust av skatteintäkter

Landskapsregeringen ska kompensera de åländska kommunerna för den förlust av skatteintäkter som orsakas av avdragen. Kompensationen regleras i en särskild lag.

Storleken av kompensationen bestäms med det verkliga skatteutfallet som grund. Kompensationen till kommunerna betalas först ut som ett kalkylerat förskott för att sedan avräknas när de uppgifter finns tillgängliga som ligger till grund för den verkliga kompensationen.