Inkomstbeskattningen av samfund verkställs framöver mer i realtid – kvarskatten och skatteåterbäringarna betalas tidigare i fortsättningen

Skatteförvaltningens meddelande, 9.5.2018

Till följd av de lagändringar som trädde i kraft i början av maj verkställs inkomstbeskattningen av samfund, exempelvis aktiebolag, mer i realtid. Samtidigt ändras även de påföljdsavgifter som anknyter till försummelse av skattedeklarationen.

Beskattningen av samfund slutförs från och med skatteåret 2018 vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga, på den dag som anges i beskattningsbeslutet, dock senast 10 månader efter utgången av skatteåret. Beskattningen för år 2017 är den sista som slutförs för alla samfund som förut, 10 månader efter skatteårets utgång. För en stor del av samfunden slutförs beskattningen framöver mycket tidigare än förut. Det är skäl att observera att även förfallodagen för kvarskatt och utbetalningsdagen för skatteåterbäring därför i de flesta fall infaller tidigare än förut.

Förfallodagen för kvarskatt och utbetalningsdagen för skatteåterbäring beror på vilket datum beskattningen slutförs: de infaller i början av den andra månaden efter den månad då beskattningen har slutförts. Förfallodagen för kvarskatt anges i beskattningsbeslutet och i webbtjänsten MinSkatt.

Datumet för slutförande av beskattningen anges i beskattningsbeslutet och även i MinSkatt efter att Skatteförvaltningen har verkställt beskattningen och skapat ett beskattningsbeslut. Slutförandedatumet kan kontrolleras på sidan Inkomstskatt för samfund eller i beskattningsbeslutet som finns i postlådan i MinSkatt. Efter att beskattningen har slutförts går det inte längre att skicka in skattedeklarationen eller ansöka om förskottsskatt via MinSkatt för skatteåret i fråga. Omprövning kan begäras genast efter att beskattningen har slutförts.

De ändringar som trädde i kraft i början av maj tillämpas första gången på beskattningen som verkställs för skatteåret 2018. Detta innebär alltså att det individuella slutförandet av beskattningen för en stor del av samfunden aktualiseras först på våren 2019 då de samfund vars skatteår går ut i december 2018 ska lämna sin skattedeklaration. Det snabbare slutförandet av beskattningen blir emellertid snart aktuellt för de samfund vars skatteår har gått ut exempelvis i januari 2018. För dem kan beskattningen slutföras som tidigast redan i juni, vilket medför att kvarskatten förfaller till betalning och skatteåterbäringarna betalas ut i augusti.

Den andra stora förändringen som berör samfund gäller de påföljdsavgifter som påförs om skattedeklarationen lämnas för sent eller om den innehåller brister som samfundet korrigerar på eget initiativ innan beskattningen har slutförts. Som en ny påföljd kan ett samfund då påföras en förseningsavgift på 100 euro. Ett samfund kan också på grund av brister i deklarationen fortfarande påföras en skatteförhöjning, men den är mer schablonmässig än tidigare. Grundnivån för skatteförhöjningen är 2 % av den tillagda inkomsten, dock alltid minst 150 euro. Skatteförhöjning kan även påföras med en sänkning eller höjning av grundnivån. Förseningsavgiften eller skatteförhöjningsbeloppet visas i MinSkatt exempelvis i periodens transaktioner.

Skatteförvaltningen kan fatta ett kompletterande beskattningsbeslut för ett samfund om det i en omprövningsbegäran lämnar nya uppgifter som inverkar på beskattningen men som inte det tidigare beskattningsbeslutet baserade sig på. Detta är dock i praktiken rätt sällsynt när det gäller samfund.

Läs mer: