De sista inlämningsdagarna för att lämna in årsanmälan för år 2017 närmar sig

Skatteförvaltningens meddelande, 18.1.2018

Arbetsgivare och andra uppgiftsskyldiga ska anmäla till Skatteförvaltningen sådana löner och andra prestationer som de har betalat 2017.

En årsanmälan som lämnas på papper ska i regel lämnas till Skatteförvaltningen före utgången av januari. Den sista inlämningsdagen för elektroniska årsanmälningar och några andra fall är i februari. Inlämningssättet för årsanmälan beror bland annat på hur många arbetstagare anmälan gäller.

Obs! Elektroniska årsanmälningar kan inte lämnas i MinSkatt.

Du kan ansöka om förlängd inlämningstid för årsanmälan

Om du inte kan lämna årsanmälan inom utsatt tid kan du före den sista inlämningsdagen ansöka om förlängd inlämningstid. Skatteförvaltningen kan påföra en försummelseavgift om årsanmälan lämnas in för sent eller på fel sätt.

Korrigera eventuella fel i årsanmälan så snart som möjligt

Om den inlämnade årsanmälan innehåller fel ska uppgiftslämnaren korrigera dem på eget initiativ och så snart som möjligt.

Uppgiftslämnaren ska också kontrollera att uppgifterna i deklarationen av skatter på eget initiativ motsvarar uppgifterna i årsanmälan.