De nya kontrolldagarna för förskottsuppbördsregistret införs 1.9.2018

Skatteförvaltningens meddelande, 27.8.2018

De nya kontrolldagarna för förskottsuppbördsregistret är 1.3, 1.6, 1.9 och 1.12. Kontrolldagarna är allmänna kontrolldagar som gäller alla prestationsmottagare. Alla prestationsmottagare ska kontrolleras varje kontrolldag och ingen företagsspecifik kontrolldag finns längre. I fortsättningen visas kontrolldagarna inte längre i samband med förskottsuppbördsregistreringen i Företags- och organisationsdatasystemet och de avslöjas inte vid förfrågningar via tjänsten Ilmoitin.fi.

År 2018 är de tre kontrolldagarna 28.2, 1.9 och 1.12. Fr.o.m. år 2019 tas alla fyra kontrolldagar i bruk. Avregistrering kan göras även vid en annan tidpunkt än på den kontrolldag som anges i registret. Betalaren borde därför alltid kontrollera prestationsmottagarens registreringsstatus vid betalningstidpunkten.

Uppgifterna är mer up-to-date än tidigare

Uppgifterna i förskottsuppbördsregistret uppdateras före kontrolldagarna. Registeruppgifterna ska kontrolleras på kontrolldagen eller därefter. Uppgifterna kan inte kontrolleras på förhand.

Med förnyelsen vill man förbättra konkurrensställningen för företag som bedriver laglig verksamhet. Uppdaterade och korrekta uppgifter bidrar till att bekämpa den grå ekonomin och en snedvridning av konkurrensen. Aktörerna inom den grå ekonomin kan inte längre dra fördel av föråldrade registeruppgifter.

Uppdragsgivaren eller den som köper en tjänst är skyldig att kontrollera om prestationsmottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret. Kontrollkanalerna, dvs. ytj.fi, Ilmoitin.fi och Företags- och organisationsdatasystemets tjänster, förblir oförändrade.