Beskattning av dividender på förvaltarregistrerade aktier

Skatteförvaltningens meddelande, 26.3.2018

Det har rått oklarhet om kraven i källskattelagen beträffande dividender på förvaltarregistrerade aktier. Skatteförvaltningen preciserar sina anvisningar.

Dividendutbetalaren ska utreda om dividendtagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig i Finland. Källskattelagen tillämpas endast på beskattningen av dividender till begränsat skattskyldiga. På dividender till allmänt skattskyldiga i Finland tillämpas lagen om förskottsuppbörd. Det har ingen betydelse vid lagtillämpningen om det är fråga om ett direkt innehav eller ett förvaltarregistrerat innehav.

Dividendutbetalaren ansvarar för källskatten om den inte har tagits ut på grund av fel vid källskatteuppbörden. Om källskatt har deklarerats eller betalats till ett för litet belopp, påför Skatteförvaltningen skatten eller rättar beslutet. Anlitandet av underleverantörer inverkar inte på dividendutbetalarens skatteansvar.

Ytterligare information: Beskattning av dividender på förvaltarregistrerade aktier

Följande anvisningar från Skatteförvaltningen uppdateras:
Beskattningsförfarande gällande förvaltarregistrerat inhemskt aktieinnehav
Dividender, räntor och royalties till begränsat skattskyldiga