Anvisning om mervärdesbeskattning av vouchrar har publicerats

Skatteförvaltningens meddelande, 29.11.2018

Skatteförvaltningen har publicerat anvisningen '"Om mervärdesbeskattning av vouchrar". I anvisningen redogörs för de nya bestämmelserna som har lagts till mervärdesskattelagen och som träder ikraft den 1.1.2019.

I bestämmelserna definieras vad som avses med vouchrar i mervärdesbeskattningen och huvudtyperna av voucher. Dessutom redogörs i anvisningen om tidpunkten för betalning av mervärdesskatt på varor och tjänster som hänför sig till en enfunktionsvoucher, den mervärdesskattemässiga behandlingen av kedjeförsäljning av vissa typer av enfunktionsvouchrar samt skattegrunden i en viss specialsituation.

Den centrala ändringen är att de arvoden som uppbärs för distribution av vouchrar kommer i regel att omfattas av mervärdesbeskattningen.

Skatteförvaltningens anvisning "Om mervärdesbeskattning av vouchrar"