Ändringar i direktöverföringens postbeskrivningar

Skatteförvaltningens meddelande, 8.5.2018

Pensionsutbetalare

Innehållet i postbeskrivningar som gäller direktöverföringsförfarandet för allmänt och begränsat skattskyldigas förskottsinnehållningsuppgifter är nästan identiskt med det tidigare innehållet. Postbeskrivningarnas layout har dock ändrats.

Det nationella inkomstregistret kommer att medföra ändringar i pensionstagarnas dataflöde. Av den anledningen kommer de stora ändringarna i postbeskrivningarna att göras efter att inkomstregistret har tagits i bruk.

Strukturerna och kontrollerna i postbeskrivningarna är giltiga i produktionsmiljön fr.o.m. 27.9.2018. Begäranden ska dock framställas senast 9.11.2018.

Direktöverföringsförfarandet för allmänt skattskyldiga pensionstagares förskottsinnehållningsuppgifter

Uppgiften ”Pensionstagarens hemkommun” tas bort
från position 91–93 i begärsfilen och
från position 98–10 i svarsfilen. 

Ny uppgift: Försäkringsnummer i position 77–93

Uppgiften ”Pensionstagarens namn” tas bort från position 61–90

Pensioner och prestationer som utgör kapitalinkomst och beskattas ökade med 20 % får egna prestationsslag som motsvarar följande prestationsslag i årsanmälningarna:

 • V1 Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent (eurobeloppet anges utan förhöjning)
 • V3 Prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och som utgör kapitalinkomst. Prestationen beskattas ökad med 20 % (Prestationsbeloppet ska anges utan förhöjning)

Direktöverföringsförfarandet för begränsat skattskyldiga pensionstagares förskottsinnehållningsuppgifter

Ej innehållsmässiga ändringar

Utbetalare av lön

Ändringar i postbeskrivningen som gäller direktöverföringsförfarandet för förskottsinnehållningsuppgifter om lön

För år 2019 gäller följande:

 • löner indelas inte längre i lön från huvudsyssla och bisyssla
 • frilansskattekort framställs inte längre
 • graderade skattekort framställs inte längre 

Också inkomstgräns enligt löneperiod (alternativ A) i skattekort slopas.

I uppgifterna som överförs finns i fortsättningen en enda innehållningssats för lön. Ändringen gör det lättare att tolka svarsfilen. Observera i synnerhet positions- och decimaländringarna i den nya postbeskrivningen för direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter för lön.

Tidtabell: Den sista dagen att begära direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter för lön är 31.1.2019.

Centrala ändringar:

Ingen indelning i månads- och timavlönade (position 50); uppgiftens värde har ändrats 0 > 3.  Uppgiften anges med följande värden:

 • 1 = månadslön
 • 2 = timlön
 • 3 = ingen indelning i månads-/timavlönade

Uppgiften i position 51 ”Typ av begäran” kan ha följande värden:

 • 1 = förskottsinnehållningsbegäran om lön till lands
 • 2 = förskottsinnehållningsbegäran om sjöarbetsinkomst (rederier)
 • 3 = Begäran om förskottsinnehållningsuppgifterna för arvode till närståendevårdare eller för arvode och kostnadsersättning till familjevårdare
 • 4 = Begäran om förskottsinnehållningsuppgifterna för lön från Ålands landsvägsfärja (Landskapsregeringen)

Värde 3 för förskottsinnehållningsuppgifter om biinkomst i land är uppgiften ”Begäran om förskottsinnehållningsuppgifterna för arvode till närståendevårdare eller för arvode och kostnadsersättning till familjevårdare” i en begäran om förskottsinnehållningsuppgifter.

Till posten har lagts ett nytt värde, 4 ”Lön från Ålands landsvägsfärja” för begäranden om förskottsinnehållningsuppgifter (landskapsregeringen)

Alla förskottsinnehållningssatser och tilläggssatser förmedlas i fortsättningen som decimaltal. Procentsatserna har tidigare angetts utan skiljetecken, t.ex. 25,5 % har angetts i form 255. I fortsättningen anges uppgiften med skiljetecken, dvs. 25,5.

Även förskottsinnehållningssatsen för ”Arvode till närståendevårdare” eller ”Arvode och kostnadsersättning till familjevårdare” samt tilläggssatsen ska anges med skiljetecken.

Avvikande från tidigare ska inkomstgränsen i position 62–73 i fortsättningen anges med skiljetecken. Det tidigare värdet ändras från 11 till 9,2 (11 > 9,2).

Inkomstgränsens värde för ”Arvode till närståendevårdare” eller ”Arvode och kostnadsersättning till familjevårdare” ändras från 10 till 8,2 (10 > 8,2).

Följande uppgifter tas bort:

 • Förvärvsinkomst per år (positionerna 76–85)
 • Innehållningsprocent för frilansarens lön (positionerna 89–91)
 • Innehållningsprocent för graderat skattekort (positionerna 108–116)
 • Beskattningskommun (positionerna 117–119)

Till slutet av posten i position 129–140 läggs uppgiften som identifierar programvaran som producerat anmälan eller deklarationen. 

I position 53 kan man ange

 • med värde 1 att man är utbetalare av förmåner
 • med värde 2 att det är fråga om en personalfond. Då ska personalfonden i punkten ”Arbetsgivarens beteckning” (position 37–49) ange FO-numret för sådana arbetsgivare för vilka den betalar fondandel.

Utbetalare av förmåner, hela landet (massutlämnande av uppgifter)

Postbeskrivningen för överlämnande av förskottsinnehållningsuppgifter till Folkpensionsanstalten, utbetalare av försäkrings- och skadeersättningar samt utbetalare av arbetslöshetsskyddsförmåner (hela landet) faller ur bruk i sin helhet.

Massutlämnande av uppgifter slopas, eftersom lagrummet som reglerar massutlämnande var tidsbestämt och är inte längre i kraft.

Utbetalare av förmåner kan i fortsättningen delta i direktöverföringen av förskottsinnehållningsuppgifter för lön. Då ska utbetalaren av förmånen specificera vems förskottsinnehållningsuppgifter man vill ha. Det går till t.ex. genom att ange denna persons personbeteckning i posten (positionerna 13–23). Skatteförvaltningen önskar att begärsfilen som gäller ett stort antal personer är högst 500MB.

Andra ändringar

För år 2017 och 2018 har direktöverföring varit begränsad för tillfälliga arbetsgivare. Skatteförvaltningen har i syfte att slopa begränsningen innan följande direktöverföring.

Observera

Utbetalare av lön som deltar i direktöverföringsförfarandet bör i god tid före den första löneutbetalningsdagen kontrollera de mottagna uppgifterna. Om uppgifterna är bristfälliga bör utbetalaren be löntagaren att lägga fram ett skattekort.

Skatteförvaltningen skickar inte uppgifter på nytt genom direktöverföring om den utsatta tiden för direktöverföringar har gått ut eller om svarsuppgifter om förskottsinnehållningssats inte finns med i direktöverföringsmaterialet. I sådana fall ska utbetalaren be löntagaren att lägga fram ett skattekort.

Alternativet Löneperiodens inkomstgräns slopas för 2019

I januari 2019 tillämpas ännu samma alternativ som man valt för inkomstgräns i skattekortet som var giltigt i december 2018. Om kunden har lagt fram ett ändringsskattekort för år 2019 ska man använda detta skattekorts inkomstgräns. Skattekort som gäller från och med februari 2019 har en enda inkomstgräns.

Inkomstregistret och framtidsutsikter

Inkomstregistret används inte som gränssnitt för förmedling av ändringsskattekortsuppgifter. Det betyder att inkomstregistret inte i första hand medför ändringar i detta gränssnitt. Också inkomstregistrets ”realtidssystem” är ännu under arbete.

Meningen är under inkomstregistret at kunderna själv söker ändring i sin skattesats för pension efter att de har fått ett pensionsbeslut.

Skatteförvaltningen har i syfte att skapa ett gränssnitt genom vilket vi kan förmedla uppdaterade förskottsinnehållningssatser för såväl utbetalare av lön som utbetalare av pensioner och förmåner. Syftet är också att få beslutsuppgifter om nya pensioner och förmåner elektroniskt eftersom vi då kan utnyttja automatik vid beräkningen av innehållningsprocent.