Ändringar i punktbeskattningen 1.1.2018

Skatteförvaltningens meddelande, 19.1.2018

Riksdagen har godkänt regeringens propositioner om ändring av punktskatten på alkoholdrycker, tobak, bränslen och elström. Ändringarna trädde i kraft 1.1.2018.

Punktskatten på alkoholdrycker höjdes

Punktskatten på alkoholdrycker stiger med i genomsnitt cirka 10 procent 2018. Skatteförhöjningen gäller alla alkoholdrycker, dock med en lätt betoning på andra än starka alkoholdrycker. Skatten på svaga alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning höjdes med 15,4 procent, skatten på vin med 12,7 procent, skatten på öl med 10,6 procent och skatten på mellanprodukter med i genomsnitt 9,5 procent.  Punktskatten på starka alkoholdrycker höjdes med 4,8 procent.

Som en följd av höjningen av alkoholskatten stiger detaljförsäljningspriserna på alkoholdrycker med i genomsnitt cirka fem procent 2018.

Lagen trädde i kraft 1.1.2018. 

Läs mer:

Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Ändringar i punktskatten på tobak

Punktskatten på cigaretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter höjdes med i genomsnitt 21 procent.

Höjningarna genomförs i fyra steg under två års tid, så att den första höjningen gjordes 1.1.2018, den andra görs 1.7.2018, den tredje 1.1.2019 och den fjärde 1.7.2019. Höjningarna är i regel lika stora i varje steg.

Priset på cigaretter beräknas totalt stiga med i genomsnitt 18 procent, och priset på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter med i genomsnitt 19 procent.

Dessutom ändrades skattestrukturen för cigarrer så att den är förenlig med skattestrukturen för andra tobaksprodukter.

Lagen trädde i kraft 1.1.2018. Den tillämpliga skattetabellen ändras med ett halvt års mellanrum.

Läs mer:

Lag omändring av lagen om tobaksaccis

Punktskatten på flytande bränslen och punktskatten på elström och vissa bränslen ändrades

Punktskatten på flytande bränslen och punktskatten på elström och vissa bränslen ändrades i början av året. Ändringarna innebär en höjning av energi- och koldioxidandelen av skatten på bränslen för uppvärmning, kraftverk och arbetsmaskiner. Höjningen inriktades främst på koldioxidskatten.

Värdet per ton koldioxid som är beräkningsgrund för koldioxidskatten på lätt och tung brännolja, stenkol och naturgas höjdes från nuvarande 58 euro till 62 euro. Då är värdet per ton koldioxid i fråga om uppvärmningsbränslen samma 62 euro per ton koldioxid som i fråga om drivmedel.

Dessutom höjdes energiinnehållsskatten på bränslen för uppvärmning, kraftverk och arbetsmaskiner med 0,45 euro per megawattimme.

Höjningen av koldioxidskatten och energiinnehållsskatten innebär en höjning av skattenivån på i genomsnitt cirka sju procent.

Fast och gasformig biomassa är fortsättningsvis skattefria, och det sker inga ändringar i beskattningen av bränntorv.

Lagarna trädde i kraft vid ingången av 2018.

Läs mer:

Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen