Tillämpningsområdet för bestämmelserna om helhetstjänster utvidgas i inkomstbeskattningen och mervärdesbeskattningen

Skatteförvaltningens meddelande, 9.1.2018

Riksdagen godkände 18.12.2017 lagarna om en utvidgning av tillämpningsområdet för bestämmelserna om helhetstjänster i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet  (NärSkL) och mervärdesskattelagen (MomsL). Ändringarna trädde i kraft 1.1.2018.

Vad avses med helhetstjänster?

Med helhetstjänst avses ett projekt där tjänsteproducenten under en på förhand avtalad tidsperiod svarar för planeringen, byggandet och underhållet av ett objekt som kommer att tas i bruk av tjänstebeställaren.  Beställaren betalar en serviceavgift vars storlek i allmänhet bestäms enligt objektets användning eller användbarhet.

Vem kan beställa och skaffa en tjänst?

De särskilda bestämmelserna om helhetstjänster i NärSkL och MomsL har hittills endast tillämpats på sådana projekt som gäller vägar och trafikleder som ska överlåtas till staten. En del av de projekt som genomförs enligt livscykelmodellen omfattades därför inte av tillämpningsområdet för bestämmelserna. Syftet med lagändringarna är att i beskattningen göra det möjligt att genomföra projekt också för andra offentliga samfund än staten samt för privata företag, och att utvidga tillämpningsområdet så att det omfattar även andra slag av projekt än trafikledsprojekt.

Framöver kan den som beställer och skaffar en helhetstjänst utöver staten vara t.ex. en kommun, en samkommun eller ett landskap, eller ett privat företag. I inkomstbeskattningen har dock koncerner och andra aktörer som står i intressegemenskap med varandra uteslutits från tillämpningsområdet.

Vilka situationer ska bestämmelserna tillämpas på?

Bestämmelserna ska framöver tillämpas på samlingar av tjänster bestående av planerings-, bygg-,  finansierings- och underhållstjänster som gäller en väg, järnväg, byggnad eller bestående konstruktion eller till dem eller till deras användning anslutande lösöre. Vederlaget för en sådan samling tjänster bestäms enligt objektets användning eller användbarhet. Bestämmelserna gäller utöver nybyggnadsprojekt också projekt för grundliga reparationer.

En helhetstjänst kan inte gälla enbart lös egendom, utan byggande av fast egendom ska alltid ingå i tjänsten. Dessutom förutsätts att lösöret har ett nära samband med uppfyllandet av syftet med det avtal som gäller helhetstjänsten.

När börjar de nya bestämmelserna tillämpas?

Ändringarna i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet tillämpas första gången vid inkomstbeskattningen för 2018. De nya bestämmelserna i mervärdesskattelagen tillämpas på de helhetstjänster där de byggnadsarbeten som ingår i dem inleds efter det att lagen har trätt i kraft. Därmed kommer de nya bestämmelserna att tillämpas utöver på de nya projekt som inleds efter 1.1.2018 också på sådana projekt där exempelvis planeringen har inletts innan lagen trädde i kraft, men där byggnadsarbetena inleds först 2018.

Regeringens proposition (RP 155/2017)